CategorieSubcategorieInformatieArticole din lege
DefinițiiAcord de asociereActul care consfințește decizia proprietarilor de a se asociaArticolul 2 a) acord de asociere - actul care consfințește decizia a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor dintr-un condominiu de a se asocia în condițiile prezentei legi
Asociație de proprietariForma de asociere a proprietarilor dintr-un condominiuArticolul 2 d) asociație de proprietari - formă de asociere autonomă și fără scop lucrativ a proprietarilor dintr-un condominiu, având ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii
Asociație de chiriașiForma de asociere a chiriașilor dintr-un condominiuArticolul 2 c) asociație de chiriași - formă de asociere autonomă și fără scop lucrativ a chiriașilor dintr-un condominiu în scopul reprezentării intereselor lor în raporturile cu proprietarii, precum și cu alte persoane juridice sau persoane fizice
AtestatActul care dovedește calitatea de administrator de condominiiArticolul 2 e) atestat - actul care dovedește calitatea de administrator de condominii, prin care persoanele fizice care dețin certificate de calificare, conform lit. f), sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din cadrul autorității administrației publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local
Certificat de calificare profesionalăActul care dovedește calificarea profesională pentru a îndeplini ocupația de administratorArticolul 2 f) certificat de calificare profesională - actul care dovedește calificarea profesională a persoanelor fizice pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii, în conformitate cu legislația privind învățământul superior sau privind formarea profesională a adulților
Cheltuieli ale asociației de proprietariTotalitatea cheltuielilor sau obligațiilor financiare ale asociației de proprietariArticolul 2 g) cheltuieli ale asociației de proprietari - totalitatea cheltuielilor sau obligațiilor financiare ale asociației de proprietari care sunt legate de exploatarea, repararea, întreținerea, modernizarea, reabilitarea proprietății comune, precum și cheltuielile cu serviciile de care beneficiază proprietarii și care nu sunt facturate acestora în mod individual
CondominiuImobil format din cel puțin 3 proprietăți individualeArticolul 2 h) condominiu - imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, în care există cel puțin 3 proprietăți individuale reprezentate de locuințe și locuințe sau spații cu altă destinație, după caz, și cote-părți indivize de proprietate comună
Contract de administrareAcord scris în vederea prestării unor activități și îndeplinirii unor obiectiveArticolul 2 i) contract de administrare - acordul scris încheiat între o asociație de proprietari și un administrator de condominii, care poate fi persoana fizică, persoana fizică autorizată sau o persoană juridică cu obiect de activitate administrarea condominiilor, în vederea prestării unor activități și îndeplinirii unor obiective stabilite de asociația de proprietari, conform legii. Contractul de administrare este un contract cu titlu oneros și se încheie în formă scrisă
Cota de contribuție la cheltuielile asociației de proprietariSuma pe care fiecare proprietar este obligat să o plătească lunarArticolul 2 k) cota de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari - suma corespunzătoare din cheltuielile asociației pe care fiecare proprietar din condominiu este obligat să o plătească lunar, conform prevederilor prezentei legi
Cota-parte indivizăCota-parte de proprietate comună forțată care îi revine fiecărui proprietarArticolul 2 l) cota-parte indiviză - cota-parte de proprietate comună forțată, exprimată procentual, care îi revine fiecărui proprietar individual și este calculată ca raportul dintre suprafața utilă a proprietății individuale și suma suprafețelor utile ale tuturor proprietăților individuale din condominiu. Suma cotelor-părți indivize trebuie să fie egală cu 100%; în caz contrar, acestea trebuie recalculate prin grija președintelui asociației de proprietari, conform suprafețelor utile
LocatarPersoană fizică sau juridică care dobândește de la cealaltă parte, numită locator, dreptul de folosință a unei locuințeArticolul 2 m) locatar - persoana fizică sau juridică care, în baza unui contract de locațiune, dobândește de la cealaltă parte, numită locator, dreptul de folosință a unei locuințe sau unui spațiu cu altă destinație pentru o perioadă determinată, în schimbul unui preț, denumit chirie
LocatorPersoană fizică sau juridică care se obliga să asigure celeilalte părți, numite locatar, folosința unei locuințeArticolul 2 n) locator - persoana fizică sau juridică care, în baza unui contract de locațiune, se obligă să asigure celeilalte părți, numite locatar, folosința unei locuințe sau unui spațiu cu altă destinație pentru o perioadă determinată, în schimbul unui preț, denumit chirie
Membru al asociației de proprietariProprietarul semnatar al acordului de asociere sau al unei cereri depuse la asociațieArticolul 2 o) membru al asociației de proprietari - proprietarul semnatar al acordului de asociere sau al unei cereri depuse la asociație
StatutAct ce cuprinde un ansamblu de dispozițiiArticolul 2 v) statut - act cuprinzând ansamblul de dispoziții, adoptat de cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor dintr-un condominiu, prin care se reglementează scopul, structura și modul de organizare și funcționare a asociației de proprietari, conform prevederilor prezentei legi
ProprietarPersoană fizică sau juridică titular al unui drept de proprietateArticolul 2 s) proprietar din condominiu/proprietar - persoana fizică sau juridică, titular al unui drept de proprietate asupra a cel puțin o unitate de proprietate imobiliară dintr-un condominiu
Proprietate individualăLocuința sau spațiul deținut în proprietate exclusivăArticolul 2 t) proprietate individuală - locuința sau spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, parte dintr-un condominiu, destinată locuirii sau altor activități, deținută în proprietate exclusivă
Ansamblu rezidențialImobilul format din teren pe care sunt amplasate locuințeArticolul 2 b) ansamblu rezidențial - imobilul format din teren pe care sunt amplasate izolat, înșiruit sau cuplat locuințe sau locuințe și construcții cu altă destinație, în care există proprietăți comune și proprietăți individuale
Convenție individuală de facturareAct juridic, anexă la contractul de furnizare a serviciilor de utilități publiceArticolul 2 j) convenție individuală de facturare - act juridic încheiat între un furnizor de servicii de utilități publice, asociația de proprietari și un proprietar individual din condominiu, anexă la contractul de furnizare a serviciilor de utilități publice încheiat între un furnizor de servicii de utilități publice și asociația de proprietari, prin care se stabilesc condițiile de furnizare, utilizare, facturare și plată a serviciilor de utilități publice furnizate la nivel de utilizator individual din cadrul unui condominiu
Părți comune/aferente tronsoanelor sau scărilor care nu pot fi delimitatePărțile din clădire și/sau din terenul aferent acesteia care nu sunt proprietăți individuale/ care nu pot fi delimitateArticolul 2 p) părți comune - părțile din clădire și/sau din terenul aferent acesteia care nu sunt proprietăți individuale și sunt destinate folosinței tuturor proprietarilor sau unora dintre aceștia, precum și alte bunuri care, potrivit legii sau voinței părților, sunt în folosință comună. Părțile comune sunt bunuri accesorii în raport cu proprietățile individuale, care constituie bunurile principale. Toate părțile comune formează obiectul proprietății comune. Părțile comune nu pot fi folosite decât în comun și sunt obiectul unui drept de coproprietate forțată; q) părti comune aferente tronsoanelor sau scărilor care nu pot fi delimitate - cel puțin o instalație pe verticală care alimentează în comun tronsoane ori scări sau părți de construcție comune tronsoanelor ori scărilor, care nu pot fi definite separat din punct de vedere fizic ca poziție și suprafață;
Proprietar al ansamblului rezidențial/dezvoltator al ansamblului rezidențialPersoană juridică care efectuează toate operațiunile imobiliare + coordonarea surselor de finanțare Articolul 2 r) proprietar al ansamblului rezidențial/dezvoltator al ansamblului rezidențial - persoana juridică care efectuează toate operațiunile imobiliare în vederea construirii, finalizarii și predării către beneficiari a unor locuințe, precum și coordonarea surselor de finanțare necesare realizării acestor operațiuni
Regulament al condominiuluiDocument care conține totalitatea instrucțiunilor, normelor, regulilorArticolul 2 u) regulament al condominiului - document de ordine interioară al asociației de proprietari care conține totalitatea instrucțiunilor, normelor, regulilor care stabilesc și asigură ordinea și buna funcționare a unui condominiu
Unitate de proprietate imobiliarăProprietatea individuală care constituie bunul principalArticolul 2 w) unitate de proprietate imobiliară - proprietatea individuală, definită conform lit. t), care constituie bunul principal, împreună cu cota-parte indiviză din proprietatea comună
Drepturile și obligațiile proprietarilorDrepturile proprietarilorDe a participa la adunarea de constituireArticolul 46 (1) La adunarea proprietarilor în vederea constituirii asociației de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenți un comitet executiv format din președintele asociației de proprietari și un număr par de membri, precum și un cenzor sau o comisie de cenzori și vor hotărî numărul membrilor acestora și durata mandatelor lor. Alegerea acestora se face cu jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți. Durata mandatelor nu poate fi mai mare de 4 ani și pot fi reînnoite.
De a se înscrie ulterior în asociația de proprietari printr-o cerere scrisă
De a fi înștiințați despre desfășurarea oricărei adunări generaleArticolul 47 (4) Proprietarii sunt anunțați, prin afișare la avizier și pe bază de tabel nominal convocator sau, în cazul proprietarilor care nu au fost anunțați, pe baza tabelului nominal convocator, prin poștă cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, asupra oricărei adunări generale a asociației de proprietari, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale, cu excepția adunărilor generale extraordinare sau a adunărilor generale reconvocate care se pot convoca, în condițiile prevăzute la alin. (3), cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită.
De a fi informați, la avizier, despre datele de identificare/conturile bancareArticolul 20 (1) Fiecare asociație de proprietari este obligată să dețină un singur cont bancar. (2) În vederea plății cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, datele de identificare ale contului bancar prevăzut la alin. (1) se comunică tuturor proprietarilor prin afișare la avizier, odată cu lista de plată a cheltuielilor asociației de proprietari. (3) Prin datele de identificare ale contului bancar menționate la alin. (2) se înțelege numele titularului contului, banca la care este deschis contul, sucursala și codul IBAN.
De a fi informați la avizier despre lista de platăArticolul 20 (2) În vederea plății cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, datele de identificare ale contului bancar prevăzut la alin. (1) se comunică tuturor proprietarilor prin afișare la avizier, odată cu lista de plată a cheltuielilor asociației de proprietari.
De a fi informați despre regulamentul condominiuluiArticolul 22 (2) Regulamentul condominiului se inițiază de către președintele asociației sau de către comitetul executiv al asociației de proprietari, se dezbate și se adoptă în adunarea generală a asociației de proprietari cu acordul majorității proprietarilor din condominiu și este adus la cunoștință, prin afișare la avizier sau prin înmânarea unei copii conforme a acestuia, tuturor proprietarilor, în termen de 7 zile de la adoptare.
De a sesiza cu privire la nerespectarea regulamentului condominiului
De a participa, cu drept de vot la adunarea generală, de a candida, a alege și a fi aleșiArticolul 27 Toți proprietarii membri ai asociației de proprietari au dreptul să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a asociației de proprietari, să își înscrie candidatura, să candideze, să aleagă și să fie aleși în structura organizatorică a asociației de proprietari. Pentru a beneficia de dreptul de a fi ales, persoana în cauză trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.
De a fi informați cu privire la desfășurarea activității asociației, să solicite și să primească copii după orice documentArticolul 28 (1) Proprietarii din condominiu au dreptul să fie informați în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociației, să solicite în scris și să primească copii după orice document al acesteia. Proprietarii care solicită copii după documentele asociației de proprietari vor suporta costul de multiplicare a acestora
De a primi explicații cu privire la calculul cotei de contribuție și de a contestaArticolul 28 (3) Proprietarii din condominii au dreptul să primească explicații cu privire la calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și, după caz, să o conteste în scris în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată. Președintele asociației de proprietari este obligat să răspundă, în scris, la contestație în termen de 10 zile de la primirea acesteia
De a primi răspuns scris, în termen de 10 zile, la contestația adresată președinteluiArticolul 28 (3) Proprietarii din condominii au dreptul să primească explicații cu privire la calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și, după caz, să o conteste în scris în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată. Președintele asociației de proprietari este obligat să răspundă, în scris, la contestație în termen de 10 zile de la primirea acesteia.
De a se adresa primăriei în cazul refuzului emiterii unui răspuns la contestatieArticolul 28 (4) În cazul în care președintele sau administratorul nu ia toate măsurile necesare în scopul facilitării accesului proprietarilor la documentele contabile sau la orice alt document al asociației de proprietari, conform legii, proprietarii au dreptul de a notifica despre această comitetul executiv și cenzorul/comisia de cenzori. În situația nesoluționării sau a soluționarii necorespunzătoare a solicitărilor notificate în termen de 10 zile de la depunerea acestora, proprietarii se pot adresa compartimentelor prevăzute la art. 10.
De a se adresa președintelui atunci când un alt proprietar împiedică folosirea normală a condominiului și crează prejudiciiArticolul 29 (1) În cazurile în care unul dintre proprietari împiedică, cu rea-credință și sub orice formă, folosirea normală a condominiului, sau a unor părți componente, potrivit destinației acestora, și creează prejudicii celorlalți proprietari, proprietarii prejudiciați sau orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său se poate adresa în scris președintelui, comitetului executiv al asociației de proprietari și instituțiilor cu atribuții privind respectarea ordinii și liniștii publice sau, după caz, instanțelor judecătorești.
De a sesiza ilegalități cenzorului/comisiei de cenzori Articolul 29 (2) Dacă o hotărâre a adunării generale a asociației de proprietari, o decizie a comitetului executiv sau a președintelui este contrară prevederilor prezenței legi sau este de natură să prejudicieze interesele proprietarilor, aceștia sau orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său poate sesiza cenzorul/comisia de cenzori, compartimentele prevăzute la art. 10 sau, după caz, poate solicita instanțelor judecătorești anularea în tot sau în parte a hotărârii/deciziei și/sau repararea pagubei cauzate.
De a sesiza autoritățile locale sau instanțele judecătorești dacă se consideră vătămat într-un drept al său Articolul 29 (3) Orice persoană sau orice proprietar care se consideră vătămată/vătămat într-un drept al său din cauza neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de către președinte, membri ai comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de către administrator se poate adresa în scris compartimentelor prevăzute la art. 10 sau, după caz, instanțelor judecătorești.
De a folosi spațiul bun personal fără a afecta drepturile celorlalți proprietari și fără a schimba destinația clădirii
De a primi în folosință exclusivă părțile comune dacă nu sunt lezate drepturile celorlalți proprietari
De a face parte din adunarea generalăArticolul 46 (2) Adunarea generală este alcătuită din toți proprietarii membri ai asociației de proprietari.
De a fi informați asupra oricărei adunări generaleArticolul 46 (4) Proprietarii sunt anunțați, prin afișare la avizier și pe bază de tabel nominal convocator sau, în cazul proprietarilor care nu au fost anunțați, pe baza tabelului nominal convocator, prin poștă cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, asupra oricărei adunări generale a asociației de proprietari, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale, cu excepția adunărilor generale extraordinare sau a adunărilor generale reconvocate care se pot convoca, în condițiile prevăzute la alin. (3), cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită.
De a avea un vot pentru unitatea sa de proprietateArticolul 49 (3) Pentru adoptarea hotărârilor în adunarea generală a asociației de proprietari se au în vedere următoarele: a) fiecare proprietar, membru al asociației, are dreptul la un vot pentru unitatea sa de proprietate imobiliară;
De a vota cu privire la stabilirea fondurilorArticolul 49 (3) b) pentru hotărârile cu privire la stabilirea fondurilor pentru consolidare, reabilitare și modernizare, votul fiecărui proprietar, membru al asociației, are o pondere egală cu cotă-parte indiviza din proprietatea comună
De a fi reprezentat în adunarea generală de către o altă persoanăArticolul 49 (3) d) proprietarul, membru al asociației, poate fi reprezentat în adunarea generală de către un membru al familiei sau de către un alt reprezentant care are o împuternicire scrisă și semnată de către proprietarul în numele căruia votează
De a reprezenta un membru absent în adunarea generalăArticolul 49 (3) e) un membru al asociației de proprietari poate reprezenta cel mult un membru absent, dacă prezintă împuternicire scrisă și semnată de către proprietarii în numele cărora votează. O copie a împuternicirii se atașează procesului-verbal al sedinței; f) președintele, membrii comitetului executiv, administratorul, cenzorul/comisia de cenzori sau alt membru al familiilor acestora nu pot primi mandat pentru a reprezenta un alt proprietar în cadrul adunării generale; împuternicire scrisă și semnată de către proprietarii în numele cărora votează. O copie a împuternicirii se atașează procesului-verbal al sedinței;
De a consemna și semna procesul-verbal cu privire la hotărârile adunărilor generaleArticolul 49 (5) Hotărârile adunărilor generale se consemnează, numai în timpul ședinței, în registrul unic de procese-verbale al asociației de proprietari, se semnează de către toți membrii prezenți ai adunării generale, de cenzor/comisia de cenzori și se afișează la avizier.
De a fi informați la avizier asupra procesului-verbalArticolul 49 (7) Procesul-verbal al sedinței, care descrie evenimentele în desfășurare, hotărârile adoptate și rezultatele voturilor, va fi redactat de un membru al asociației numit secretar al adunării generale prin votul majorității celor prezenți. În termen de 7 zile de la data la care a avut loc adunarea generală, procesul-verbal al adunării generale este adus la cunoștința tuturor proprietarilor, prin grija președintelui asociației de proprietari, prin afișarea unei fotocopii datate la avizierul asociației de proprietari.
De a ataca în justiție hotărârile adunărilor generaleArticolul 52 (1) Dacă o hotărâre a adunării generale este contrară legii, statutului sau acordului de asociere a asociației de proprietari ori este de natură să prejudicieze interesele proprietarilor, aceștia sau orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său pot/poate ataca în justiție respectivă hotărâre. (2) Acționarea în justiție în conformitate cu prevederile alin. (1) nu întrerupe executarea hotărârii decât în cazul în care instanța dispune suspendarea acesteia.
De a plăti în contul asociației cotele lunare de contribuție
De a primi chitanță nominală separată la plata fondului de reparații/rulmentArticolul 71 (4) Pentru încasarea fondului de reparații, administratorul eliberează chitanță nominală separată. Articolul 72 (4) Pentru încasarea fondului de rulment, administratorul eliberează chitanță nominală separată.
De a li se restitui fondul de rulment la transmiterea dreptului de proprietateArticolul 72 (5) Fondul de rulment încasat se restituie la transmiterea dreptului de proprietate, dacă prin actele translative de proprietate nu se stipulează altfel.
De a fi exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru funcționarea ascensoruluiArticolul 75 (5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în baza hotărârii adunării generale, pot fi exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru funcționarea ascensorului/ascensoarelor persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum și la etajul 1 din clădirile fără mezanin
De a nu fi penalizați cu mai mult de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere a plățiiArticolul 77 (1) Asociația de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalități pentru orice sumă cu titlu de restanță, afișată pe lista de plată. Penalitățile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile de la termenul scadent pentru plată, fără ca suma penalităților să poată depăși suma la care s-au aplicat.
De a fi informați cu privire la termenul de plată a cotelor de contribuțieArticolul 77 (2) Termenul de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, afișate pe lista lunară de plată, este de maximum 30 de zile calendaristice de la data afișării.
De a contracta o expertiză contabilăArticolul 81 Orice proprietar are dreptul de a contracta, în nume și pe cheltuiala proprie, lucrări de expertiză tehnică a proprietății sale individuale sau a proprietății comune și/sau expertiză contabilă a cheltuielilor asociației de proprietari, cu o persoană fizică sau juridică autorizată, conform legislației în vigoare.
De a contesta lista de plată lunarăArticolul 28 (3) Proprietarii din condominii au dreptul să primească explicații cu privire la calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și, după caz, să o conteste în scris în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată. Președintele asociației de proprietari este obligat să răspundă, în scris, la contestație în termen de 10 zile de la primirea acesteia.
Obligațiile proprietarilorDe a lua măsurile de organizare și funcționare cu privire la administrarea si gestiunea proprietății comuneArticolul 11 (2) Consecințele neluării măsurilor de organizare și funcționare cu privire la administrarea și gestiunea proprietății comune sunt în răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau a reprezentanților acestora, după caz.
De a se întruni cu privire la înființarea asociației de proprietari sau la reorganizarea asociației de locatari în asociație de proprietariArticolul 15 (1) Anterior constituirii asociației de proprietari, proprietarii unităților de proprietate imobiliară din condominii se întrunesc pentru a hotărî cu privire la înființarea asociației de proprietari sau, după caz, la reorganizarea asociației de locatari în asociație de proprietari. Totodată, se hotărăște și cu privire la persoana fizică sau juridică însărcinată cu întocmirea acordului de asociere și a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora, data de convocare a adunării de constituire și la modalitatea de decontare a costurilor generate de această acțiune. Hotărârea proprietarilor se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toți cei prezenți
De a adopta regulamentul condominiului Articolul 22 (1) Proprietarii din condominii trebuie să adopte un document scris cu privire la regulile și condițiile de folosință a părților comune ale condominiului și normele de conduită și bună vecinătate dintre proprietari, numit regulament al condominiului.
De a respecta regulamentul condominiuluiArticolul 22 (5) Toți proprietarii, precum și chiriașii din condominiu sau persoanele care sunt găzduite pe perioadă determinată în condominiu sunt obligați să respecte regulamentul condominiului. Responsabilitatea informării chiriașilor și a persoanelor care tranzitează condominiul referitor la prevederile regulamentului condominiului aparține proprietarului.
De a informa chiriașii și persoanele care tranzitează condominiul referitor la regulamentul condominiului Articolul 22 (5) Toți proprietarii, precum și chiriașii din condominiu sau persoanele care sunt găzduite pe perioadă determinată în condominiu sunt obligați să respecte regulamentul condominiului. Responsabilitatea informării chiriașilor și a persoanelor care tranzitează condominiul referitor la prevederile regulamentului condominiului aparține proprietarului.
De a suporta costul de multiplicare al copiilor după documentele solicitateArticolul 28 (1) Proprietarii din condominiu au dreptul să fie informați în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociației, să solicite în scris și să primească copii după orice document al acesteia. Proprietarii care solicită copii după documentele asociației de proprietari vor suporta costul de multiplicare a acestora.
De a anunța schimbarea numărului de persoaneArticolul 30 (1) Proprietarii din condominii au obligația să notifice președintelui orice schimbare intervenită în structură și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau nașteri, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinței. (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se face în scris în termen de 10 zile de la schimbarea intervenită, de la luarea în spațiu, respectiv de la semnarea contractului de închiriere/comodat.
De a menține proprietatea sa individuală în stare bună pe propria cheltuialăArticolul 30 (3) În condițiile prezentei legi și cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind calitatea în construcții, proprietarul este obligat să mențină proprietatea sa individuală, locuință sau spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, în stare bună din punct de vedere tehnic și funcțional, pe propria cheltuială. Niciun proprietar, chiriaș sau angajat al asociației de proprietari nu poate încălca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală a celorlalți proprietari din condominiu și nu poate afecta funcționarea normală și întreținerea condominiului.
De a păstra și a întreține în stare bună de funcționare și siguranță spațiile interioare, pe cheltuiala saArticolul 30 (4) În cadrul proprietății individuale, proprietarul are obligația să păstreze și să întrețină în stare de funcționare și siguranță spațiile interioare, echipamentele și instalațiile din dotarea tehnică a proprietății individuale, respectiv instalațiile sanitare, de încălzire, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaz, apa, precum și altele de această natură, pe cheltuiala sa, astfel încât să nu aducă prejudicii celorlalți proprietari din condominiu.
De a repara prejudiciul adus altuiaArticolul 30 (5) Dacă proprietarul unei locuințe ori al unui spațiu cu altă destinație provoacă daune oricărei părți din proprietatea comună sau din proprietatea individuală a altui proprietar din condominiu, respectivul proprietar are obligația să repare stricăciunile sau să suporte cheltuielile pentru lucrările de reparații.
Să permită accesul în proprietatea sa individuală pentru lucrări de construcții/reparațiiArticolul 31 (1) Cu un preaviz motivat scris de 5 zile emis de comitetul executiv al asociației de proprietari, proprietarul este obligat să permită accesul președintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului și al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de construcții/reparații, după caz, în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală. Fac excepție cazurile de urgență când termenul pentru preaviz este de 24 de ore. (2) În cazul în care proprietarul nu permite accesul în proprietatea sa, în conformitate cu prevederile alin. (1), acesta răspunde civil și penal, după caz, pentru toate prejudiciile create proprietarilor afectați, în condițiile legii.
Să ia măsuri pentru consolidarea și modernizarea condominiuluiArticolul 32 (1) Proprietarii sunt obligați să ia măsuri pentru consolidarea și modernizarea condominiului, modernizarea echipamentelor, instalațiilor și dotărilor aferente, montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală, reabilitarea termică în scopul creșterii performanței energetice, precum și reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei condominiului pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a acestuia, potrivit prevederilor legale, în condițiile menținerii aspectului armonios și unitar al întregului condominiu, indiferent de natura intervențiilor. (2) În cazul condominiilor de tipul imobilelor colective multietajate, modificarea aspectului fațadei se face numai în mod unitar pe întreg condominiul, indiferent de numărul asociațiilor de proprietari constituite pe scări sau tronsoane, în baza unei documentații tehnice elaborate în condițiile legii, de către arhitecți cu drept de semnătură și cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, regimul monumentelor istorice și al zonelor protejate, reabilitare termică pentru creșterea performanței energetice a clădirilor și reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor. (3) Înainte de modificarea aspectului fațadei condominiului, președintele asociației de proprietari solicită, în scris, autorității administrației publice locale toate informațiile și restricțiile referitoare la culoare, aspect, materiale și altele asemenea, stabilite prin regulamentul local de urbanism sau prin regulamentele de intervenție aferente zonelor de intervenție prioritară stabilite în cadrul programelor multianuale privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor. (4) În cazul condominiilor cu mai multe tronsoane sau scări legate structural, lucrările de consolidare sau modernizare, reabilitare termică și structural-arhitecturală se vor realiza în mod unitar pentru întregul ansamblu, cu respectarea întocmai a caracterului arhitectural al condominiului și a caracterului ambiental al ansamblului/zonei de amplasament. (5) Proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții încadrate în clasele de risc seismic și/sau afectate de seisme sunt obligați să ia măsurile prevăzute de lege pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor.
Să facă dovadă plății la zi atunci când își înstrăinează locuințele sau spațiileArticolul 33 (1) Proprietarii din condominii care își înstrăinează locuințele sau spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință sunt obligați că la întocmirea actelor de înstrăinare să facă dovada plății la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și a utilităților publice. (2) Notarii publici vor autentifica actele de înstrăinare a unităților de proprietate imobiliară din condominii numai dacă este îndeplinită una din următoarele condiții: a) proprietarul prezintă o adeverință din partea asociației de proprietari, care reprezintă dovada achitării până la acea dată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, iar în cazul neachitării integrale, menționarea cuantumului debitelor existente la acea dată. Adeverința va avea număr de înregistrare din evidențele asociației, data eliberării și termenul de valabilitate de 30 de zile calendaristice. Adeverință se prezintă notarului public de către înstrăinător, în original, cu semnătura olografă a administratorului asociației de proprietari și a președintelui, cu precizarea numelui și prenumelui acestora și cu ștampila asociației de proprietari. Prin excepție, semnătura oricăruia dintre aceștia este suficientă, caz în care în cuprinsul adeverinței se va menționa motivul lipsei celei de-a doua semnături. În situația în care condominiul nu are constituită asociație de proprietari sau, deși constituită, aceasta nu are președinte și administrator în funcție sau plata cotelor de contribuție la cheltuielile comune ale asociației de proprietari sau/și pentru utilitățile publice se face printr-o altă modalitate agreată de proprietarii condominiului, înstrăinatorul va da o declarație pe propria răspundere cu privire la acest aspect, declarație care va fi menționată în cuprinsul actului notarial de înstrăinare, și va prezenta notarului public copia ultimei facturi împreună cu dovada achitării utilităților publice și/sau a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și/sau cuantumul debitelor acestora de la acea dată. Factura prezentată nu poate fi pentru o perioadă anterioară mai mare de 2 luni; b) în cazul existenței unor datorii către asociația de proprietari sau către furnizorii de utilități publice în cazul facturării individuale a serviciilor, notarul public vă autentifica actul de înstrăinare dacă dobânditorul acceptă expres că va prelua în întregime toate debitele înstrăinatorului către asociația de proprietari, precum și toate debitele către toți furnizorii de utilități publice. (3) Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și la pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de act de înstrăinare, prin care se înstrăinează locuințele sau spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință dintr-un condominium. (4) Actele de înstrăinare autentificate de notarul public cu nerespectarea prevederilor alin. (2) sunt anulabile. 5) La înstrăinarea proprietății, proprietarul este obligat să transmită către dobânditor orice documente pe care le deține și care pot avea consecințe asupra drepturilor și obligațiilor privitoare la proprietatea care este înstrăinată, inclusiv certificatul de performanță energetică aferent acesteia, întocmit în condițiile legii. În actul de înstrăinare părțile vor declara în mod corespunzător despre îndeplinirea acestor obligații. (6) La încheierea actului autentic sau, după caz, la pronunțarea hotărârii judecătorești ori a încheierii actului de adjudecare, notarul public sau, după caz, instanța de judecată ori executorul judecătoresc va menționa în act ca noului proprietar îi revine obligația să prezinte președintelui asociației de proprietari, în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea transferului dreptului de proprietate, informațiile necesare, conform actelor de proprietate, în vederea calculului cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari pentru respectiva locuință sau pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, și datele de contact ale proprietarului. (7) În cazul închirierii, constituirii unor drepturi reale de uz, uzufruct, abitație, precum și în cazul unor contracte de comodat pentru spațiile din condominiu, obligația de plată a cotelor de întreținere revine proprietarului, acesta recuperând de la beneficiarii dreptului de folosință a spațiilor respective contravaloarea acestora, în condițiile stabilite prin contractul de închiriere/constituire/comodat. (8) La solicitarea oricărui proprietar, președintele și/sau administratorul sunt/este obligați/obligat să elibereze adeverința prevăzută la alin. (2) lit. a) care să dovedească achitarea la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari sau existența unor datorii către asociația de proprietari sau către furnizorii de utilități publice, după caz, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării acesteia.
Să nu pună în pericol integritatea structurală a condominiuluiArticolul 41 Anterior modificărilor constructive în cadrul proprietăților individuale, proprietarii obțin avizele și autorizațiile așa cum sunt reglementate de legislația în vigoare și au obligația să nu pună în pericol integritatea structurală a condominiului sau a altor proprietăți individuale, precum și sănătatea populației, conform legislației în vigoare.
Să comunice președintelui (în termen de 30 de zile) modificările suprafețelor construiteArticolul 34 (3) Modificările suprafețelor construite sau utile se comunică președintelui asociației de proprietari și organului fiscal local în termen de 30 de zile de la încheierea lucrărilor și se introduc în cartea tehnică a construcției și în baza de date a asociației, în vederea stabilirii consumurilor corespunzătoare cu noile suprafețe utile.
Să participe la plata lucrărilor părților comune sau a elementelor transformate sau create
Să aprobe un fond de reparații anualArticolul 71 (2) Proprietarii membri ai asociației de proprietari au obligația să aprobe un fond de reparații anual, necesar pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune. Comitetul executiv fundamentează și prezintă adunării generale suma anuală necesară pentru constituirea sau completarea fondului de reparații, care se alimentează în avans, în tranșe lunare egale, prevăzute în lista de plată a cheltuielilor asociației de proprietari. Fondul de reparații este utilizat numai pentru consolidarea condominiului, reabilitarea termică, creșterea calității ambiental-arhitecturale a construcțiilor, precum și pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune.
De a contribui la plata cheltuielilor comuneArticolul 78 (2) Asociația de proprietari, prin președinte, are dreptul de a acționa în instanță proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contribuție la cheltuielile asociației mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afișarea listei, informând membrii asociației prin afișare la avizier.
De a achita sumele regăsite în lista de platăArticolul 78 (2) Asociația de proprietari, prin președinte, are dreptul de a acționa în instanță proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contribuție la cheltuielile asociației mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afișarea listei, informând membrii asociației prin afișare la avizier.
De a se supune hotărârilor adunării generaleArticolul 48 (4) Hotărârile adunării generale a asociației de proprietari sunt obligatorii de la data afișării acestora la loc vizibil, conform prevederilor prezentei legi, inclusiv pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezenți la adunarea generală, precum și pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociației de proprietari.
De a se supune deciziilor luate de comitetul executiv
De a transmite indexul consumului de apă
De a respecta statutul asociațieiArticolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: e) nerespectarea statutului, a acordului de asociere, precum și neîndeplinirea sau depășirea atribuțiilor de către președinte, membrii comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de către administrator;
De a sprijini activitatea organelor de conducere
De a se informa
PreședinteleDefinițieMembru al asociației de proprietari ales cu 50%+1 din voturiArticolul 56 (1) Președintele asociației de proprietari este candidatul, membru al asociației de proprietari, ales prin voința sa și a jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți în cadrul adunării generale. Președintele poate delega, pentru cel mult 90 de zile pe an, atribuțiile sale unui membru al comitetului executiv, fără a fi exonerat de răspundere juridică. (2) În caz de încetare a mandatului președintelui înainte de termen, comitetul executiv convoacă, în termen de 5 zile de la încetarea mandatului, o adunare generală pentru alegerea unui nou președinte. (3) În cazul schimbării președintelui asociației de proprietari, vechiul președinte este obligat să transmită noului președinte în termen de 5 zile de la încetarea mandatului său, în baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de membrii comitetului executiv și de către cenzor/comisia de cenzori, toate documentele și bunurile asociației pe care le-a avut în administrare sau în folosință. (4) În cazul în care adunarea generală a asociației de proprietari decide în acest sens, și cu acordul președintelui în funcție, asociația de proprietari poate finanța participarea președintelui la cursuri de perfecționare acreditate conform legii, referitoare la constituirea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.
AtribuțiiDe a reprezinta asociația de proprietari în relațiile cu terții, inclusiv în acțiunile în instanțăArticolul 57 a) în baza mandatului acordat de adunarea generală reprezintă asociația de proprietari în relațiile cu terții, inclusiv în acțiunile în instanță;
De a semna documentele asociației de proprietariArticolul 57 b) semnează documentele asociației de proprietari
De a supraveghea și urmări aplicarea hotărârilor și respectarea statutuluiArticolul 57 c) supraveghează și urmărește corectă punere în aplicare a hotărârilor adunării generale, respectarea prevederilor statutului și acordului de asociere, precum și aplicarea deciziilor comitetului executiv
De a aduce la cunoștință prevederile statutului și regulamentului condominiuluiArticolul 57 d) aduce la cunoștința proprietarilor prevederile statutului și regulamentului condominiului
De a răspunde în scris la sesizările și contestațiile scrise în termen de maximum 10 zileArticolul 57 e) răspunde în scris la sesizările și contestațiile scrise ale proprietarilor din condominiu în termen de maximum 10 zile de la primirea acestora
De a gestiona modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin asociației de proprietari în raport cu autoritățile publiceArticolul 57 f) gestionează modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin asociației de proprietari în raport cu autoritățile publice
De a prezenta documentele solicitate organelor abilitateArticolul 57 g) prezintă, spre verificare la solicitarea organelor abilitate, toate documentele asociației, oferind toate informațiile solicitate
De a propune măsuri împotriva celor care nu restectă regulamenteleArticolul 57 h) poate propune, în scris, comitetului executiv sau adunării generale, după caz, măsuri împotriva celor care nu respectă regulamentul condominiului, hotărârile și deciziile asociației de proprietari, conform prevederilor legale și statutare
De a întocmi și actualiza cartea de imobilArticolul 57 i) întocmește și actualizează cartea de imobil, în conformitate cu legislația în vigoare
De a păstra și a asigura completarea documentelorArticolul 57 j) păstrează și asigură completarea la zi a cărții tehnice a construcției, precum și a celorlalte documente privitoare la activitatea asociației de proprietari
De a întocmi tabelul convocator aferent adunărilor generale și afișul pentru avizier Articolul 57 k) întocmește tabelul convocator și afișul pentru avizier pentru adunările generale și asigură semnarea acestuia de către proprietar
De a informa privind ordinea de zi a adunărilor generale, cu 10 zile înainte de dată stabilităArticolul 57 l) asigură informarea proprietarilor cu privire la ordinea de zi a adunărilor generale, cu 10 zile înainte de data stabilită pentru aceasta
De a afișa programul de încasări și datele de contact ale membrilor asociațieiArticolul 57 m) afișează programul de încasări și datele de contact ale administratorului, ale membrilor comitetului executiv și ale membrilor comisiei de cenzori ori, după caz, ale cenzorului
De a afișa la avizier hotărârile asociației în termen de 7 zileArticolul 57 n) afișează la avizier hotărârile adunării generale și ale ședințelor comitetului executiv în termen de maximum 7 zile de la data la care au avut loc acestea
De a convoca adunarea generală a asociațieiArticolul 57 o) în cazul modificării cadrului legislativ privind asociațiile de proprietari, președintele convoacă adunarea generală a asociației de proprietari pentru modificarea conformă a statutului asociației
De a informa proprietarii asupra restricțiilorArticolul 57 p) informează proprietarii din condominiu cu privire la toate restricțiile referitoare la culoare, aspect, materiale și altele asemenea, stabilite prin regulamentul local de urbanism, conform informațiilor furnizate de autoritățile administrației publice locale
De a conduce ședințele adunărilor generale și ale comitetului executivArticolul 57 q) conduce ședințele adunărilor generale și ale comitetului executiv
De a afișa la avizier lista contractelor asociației de proprietari Articolul 57 r) afișează la avizier lista contractelor asociației de proprietari cu furnizorii de utilități publice, cu administratorul și cu personalul angajat sau contractual al asociației
De a afișa la avizier lista și datele de contact ale instituțiilor ce pot fi sesizate în caz de nereguliArticolul 57 s) afișează la avizier listă și datele de contact ale instituțiilor cu atribuții de inspecție și control la care pot fi sesizate eventualele nereguli legate de activitatea organelor de conducere ale asociației de proprietari, ale administratorului, respectiv ale membrilor asociației
De a putea fi remuneratArticolul 58 (1) Președintele asociației de proprietari și membrii comitetului executiv pot fi remunerați pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, consemnată în procesul-verbal.
De a putea fi sancționatArticolul 58 (2) Pentru neîndeplinirea atribuțiilor ce le revin sau pentru depășirea atribuțiilor legale și statutare, președintele asociației de proprietari, membrii comitetului executiv, respectiv membrii comisiei de cenzori ori, după caz, cenzorul răspund personal sau solidar pentru daunele și prejudiciile cauzate proprietarilor sau terților, după caz
Cenzorul/Comisia de cenzoriDefinițiePersoana/persoanele mandatate pentru a urmări aplicarea legii și a verifica execuția bugetuluiArticolul 60 (1) În cazul în care cenzorul/membrii comisiei de cenzori sunt persoane fizice, acestea trebuie să aibă cel puțin studii medii în domeniul economic sau studii în domeniul juridic. (2) În cazul în care cenzorul este persoana juridică, acesta trebuie să aibă domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanță în domeniul fiscal, conform legislației în vigoare. (3) Cenzorul său membrii comisiei de cenzori depun, dacă adunarea generală a asociației de proprietari hotărăște astfel, în contul bancar al asociației de proprietari o garanție, pe baza unui contract de garanție încheiat în acest sens. Cuantumul garanției nu poate fi mai mic decât media anuală a totalului cheltuielilor lunare ale asociației. (4) Deponenții garanției prevăzute la alin. (3) nu pot dispune în niciun mod de sumă depusă drept garanție și nici de dobânda aferentă, decât după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: a) adunarea generală a asociației de proprietari a aprobat descărcarea de gestiune privind exercițiul financiar precedent; b) încetarea efectelor contractului încheiat între asociație și cenzor/membrii comisiei de cenzori. (5) În cazul în care se constată de către reprezentanții asociației de proprietari sau de către proprietari deficit în gestiune, asociația poate dispune asupra unei sume de bani egale cu cuantumul minusului în gestiune, direct din contul bancar menționat la alin. (3), cu aprobarea scrisă anterioară a adunării generale, fără a avea nevoie de consimțământul deponentului garanției. (6) Rapoartele de verificare a gestiunii asociației de proprietari se întocmesc de către cenzor/comisia de cenzori trimestrial și se prezintă comitetului executiv în cadrul ședințelor comitetului executiv, pentru luare de măsuri în cazul în care se constată nereguli financiar-contabile, și anual, în cadrul adunărilor generale.
AtribuțiiDe a urmări aplicarea prevederilor legaleArticolul 61 a) urmărește aplicarea prevederilor prezenței legi de către organele de conducere ale asociației de proprietari
De a înștiința proprietarii ( la avizier ) când constata nereguli ( în cel mult 5 zile )Articolul 60 (7) În cazul constatării unor nereguli în gestiunea financiar-contabilă a asociației de proprietari sau referitoare la nerespectarea prevederilor prezenței legi în cazul hotărârilor adunării generale sau comitetului executiv, cenzorul/comisia de cenzori înștiințează proprietarii prin afișare la avizierul asociației de proprietari, în termen de cel mult 5 zile de la constatare.
De a verifica gestiunea financiar-contabilăArticolul 61 b) verifică gestiunea financiar-contabilă
De a verifica lunar execuția bugetului Articolul 61 c) verifică lunar execuția bugetului de venituri și cheltuieli conform documentelor, registrelor și situației soldurilor elementelor de activ și pasiv întocmite de către administrator
De a întocmi rapoarte asupra activității sale și asupra gestiunii asociației Articolul 61 d) cel puțin o dată pe an întocmește și prezintă adunării generale rapoarte asupra activității sale și asupra gestiunii asociației de proprietari, propunând măsuri
De a efectua controale inopinateArticolul 61 e) execută controale inopinate, împreună cu 2 membri ai comitetului executiv pentru verificarea contabilității și a activității de casierie, și consemnează rezultatele controalelor în registrul unic de procese-verbale al asociației de proprietari
De a asigura legalitatea desfășurării adunărilor generaleArticolul 61 f) participă la adunările generale ale asociației și ale comitetului executiv, asigurând legalitatea desfășurării acestora
De a putea fi remunerat/remunerațiArticolul 60 (8) Cenzorul/Membrii comisiei de cenzori, angajat/angajați al/ai asociației de proprietari, este/sunt remunerat/remunerați pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a asociației de proprietari, consemnată în procesul-verbal
De a putea fi sancționat/sancționațiArticolul 60 9) Pentru neîndeplinirea atribuțiilor ce ii/le revin, cenzorul/ membrii comisiei de cenzori răspunde/răspund personal sau în solidar pentru prejudiciile cauzate din vina lui/lor asociației și/sau proprietarilor
Comitetul executivDefinițiePersoane desemnate de către adunarea generală dintre membrii asociației de proprietari.Articolul 54 (1) Membrii comitetului executiv sunt desemnați de către adunarea generală a asociației de proprietari, dintre membrii asociației de proprietari.
ComponențaPreședintele asociației și un număr par de membri, nu mai mare de patruArticolul 54 (2) Comitetul executiv este format din președintele asociației și un număr par de membri, nu mai mare de patru, astfel încât numărul membrilor comitetului executiv nu poate fi mai mare de cinci. (3) În cazul în care o persoană juridică, proprietară a unei locuințe sau a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință din cadrul condominiului, este aleasă ca membru al comitetului executiv, aceasta este reprezentată în comitetul executiv de un reprezentant care are o împuternicire scrisă și semnată de către aceasta. (4) În cazurile prevăzute la art. 46 alin. (4), președintele asociației de proprietari preia toate atribuțiile și răspunderile comitetului executiv.
AtribuțiiDe a convoca adunarea generală cel puțin o dată pe anArticolul 55 (1) Comitetul executiv are următoarele atribuții: a) convoacă adunarea generală a asociației de proprietari cel puțin o dată pe an și ori de câte ori este necesar
De a îndeplini hotărârile adunării generale și a urmări respectarea legiiArticolul 55 (1) b) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale și urmărește respectarea prevederilor legale, a statutului, a acordului de asociere și a regulamentului condominiului
De a emite deciziiArticolul 55 (1) c) emite, dacă este cazul, decizii scrise privind reguli pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și pentru respectarea prevederilor legale, a statutului și a acordului de asociere, precum și alte decizii ce privesc activitatea asociației de proprietari
De a propune proiectul de regulament al condominiuluiArticolul 55 (1) d) propune spre adoptare adunării generale proiectul de regulament al condominiului, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi
De a întocmi proiectul bugetuluiArticolul 55 (1) e) întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și pregătește desfășurarea adunărilor generale
De a stabili condițiile privind folosirea, întreținerea, repararea, înlocuirea și modificarea părților proprietății comuneArticolul 55 (1) f) stabileste conditiile privind folosirea, intretinerea, repararea, inlocuirea si modificarea partilor proprietatii comune, conform prevederilor legale
De a lua măsuri pentru recalcularea cotelor-parți indivizeArticolul 55 (1) g) ia măsuri pentru recalcularea cotelor-parți indivize rezultate în urma modificării suprafețelor utile ale locuințelor sau spațiilor cu altă destinație din condominiu
De a întocmi și propune planuri de măsuri și activitățiArticolul 55 (1) h) întocmește și propune adunării generale planuri de măsuri și activități și urmărește realizarea lor
De a supraveghea desfășurarea tuturor activităților din cadrul asociațieiArticolul 55 (1) i) supraveghează desfășurarea tuturor activităților din cadrul asociației de proprietari, inclusiv situația încasărilor și plăților lunare
De a stabili programul de încasăriArticolul 55 (1) j) stabileste programul de incasari al asociatiei de proprietari
De a-și asuma obligații în numele proprietarilor cu privire la administrarea condominiuluiArticolul 55 (1) k) își asumă obligații, în baza hotărârii adunării generale, în numele proprietarilor membri ai asociației de proprietari, în ceea ce privește administrarea condominiului, luând toate măsurile legale necesare
De a fi consultat în legătură cu toate activitățile care implică asociația de proprietariArticolul 55 (1) l) este consultat în legătură cu toate activitățile care implică asociația de proprietari
De a asigura urmărirea comportării în timp a construcțieiArticolul 55 (1) m) asigură urmărirea comportării în timp a construcției, pe toată durata de existență a acesteia
De a gestiona situațiile excepționale și de crizăArticolul 55 (1) n) gestionează situațiile excepționale și de criză
De a urmări recuperarea creanțelorArticolul 55 (1) o) urmărește recuperarea eventualelor creanțe ale asociației
De a gestiona derularea lucrărilorArticolul 55 (1) p) gestionează, conform hotărârilor adunării generale, derularea creditelor obținute pentru consolidare, reabilitare termică, creșterea calității ambiental-arhitecturale a condominiului și alte lucrări
De a propune penalizăriArticolul 55 (1) q) propune sistemul propriu de penalizări ale asociației de proprietari pentru restanțele afișate pe lista de plată ce privesc cheltuielile asociației, în conformitate cu art. 77 și cu prevederile legale în vigoare
De a notifica instituțiile publice în caz de ilegalitățiArticolul 55 (1) r) notifică instituțiilor publice abilitate cazurile în care există suspiciuni de încălcare a prevederilor legale în vigoare
De a ține evidență și a păstra în condiții bune arhiva documentelor financiar-contabileArticolul 55 (1) s) ține evidență și răspunde de păstrarea în bune condiții a arhivei documentelor financiar-contabile ale asociației de proprietari
De a propune adunării generale cuantumul îndemnizațiilorArticolul 55 (1) s) propune adunării generale cuantumul îndemnizațiilor, precum și numărul și funcțiile personalului necesar a fi încadrat cu contract individual de muncă sau contract de prestări servicii în cadrul asociației de proprietari pentru buna administrare, gestionare și funcționare a condominiului, în limita bugetului de venituri și cheltuieli
De a exercita alte atribuții stabilite de adunarea generalăArticolul 55 (1) t) exercită alte atribuții legale, care i-au fost conferite prin hotărârile adunării generale.
De a gestiona toate documentele asociației, corespondența și registrele privind gestiuneaArticolul 55 (2) Comitetul executiv avizează toate documentele asociației de proprietari, corespondență și registrele privind gestiunea administratorului
ObligațiiDe a ține ședințe cel puțin o dată pe lună Articolul 55 (3) Ședințele comitetului executiv se țin cel puțin o dată pe lună și se convoacă, pe bază de tabel convocator, de președintele asociației de proprietari sau de jumătate plus unu din numărul membrilor săi, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru ședință
De a transmite noului comitet executiv toate documentele și bunurile asociațieiArticolul 55 (6) În cazul schimbării sau demisiei comitetului executiv al asociației de proprietari, vechiul comitet executiv este obligat să transmită noului comitet executiv, în baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de președintele asociației de proprietari și de către cenzor/comisia de cenzori, într-un termen de 5 zile de la încetarea mandatului său, toate documentele și bunurile asociației pe care le-a avut în administrare și în folosință
De a-și exercita toate atribuțiile și răspunderile până la înlocuireArticolul 55 (8) În cazul demisiei unui membru al comitetului executiv al asociației de proprietari, membrul demisionar își exercită toate atribuțiile și răspunderile până la data alegerii unui nou membru al comitetului executiv în locul acestuia
Adunarea generalăDefinițieReprezintă organul suprem de conducere al asociației
De constituire a asociațieiAlege președintele, numărul membrilor (par), un cenzor (comisie de cenzori) și durata mandatelorArticolul 46 (1) La adunarea proprietarilor în vederea constituirii asociației de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenți un comitet executiv format din președintele asociației de proprietari și un număr par de membri, precum și un cenzor sau o comisie de cenzori și vor hotărî numărul membrilor acestora și durata mandatelor lor. Alegerea acestora se face cu jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți. Durata mandatelor nu poate fi mai mare de 4 ani și pot fi reînnoite (2) Dacă dintre membrii asociației de proprietari nu se poate alege un cenzor, atunci adunarea generală a proprietarilor mandatează comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociației de proprietari, persoana fizică cu studii superioare în domeniul economic sau juridic ori persoana juridică cu domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanță în domeniul fiscal, pe bază de contract individual de muncă sau, după caz, contract de prestări de servicii (3) Structurile prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii pentru asociațiile de proprietari din condominiile cu mai mult de 10 unități de proprietate imobiliară. (4) La asociațiile de proprietari din condominiile care cuprind maximum 10 unități de proprietate imobiliară, dacă adunarea generală hotărăște în acest sens, președintele asociației de proprietari poate îndeplini și funcția de administrator și se constituie următoarele organe: a) adunarea generală; b) președintele; c) cenzorul. (5) Funcția de președinte, respectiv membru în comitetul executiv, este incompatibilă cu funcția de cenzor sau membru în comisia de cenzori. (6) Nu au dreptul de a fi alese sau numite în funcții de conducere, administrare sau control din cadrul asociațiilor de proprietari persoanele înrudite până la gradul al III-lea cu cei care deja ocupă aceste funcții. (7) Nu pot fi alese sau numite în funcție de conducere, administrare ori control din cadrul asociațiilor de proprietari persoanele care au suferit condamnări, în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive, pentru infracțiuni de natură economico-financiară. (8) Anterior alegerii sau numirii într-o funcție de conducere, administrare ori control din cadrul asociațiilor de proprietari, persoanele candidate trebuie să dovedească în adunarea generală respectarea prevederilor alin. (7), pe baza cazierului judiciar eliberat conform prevederilor legale în vigoare și, în cazul administratorului și al cenzorului ori, după caz, al membrilor comisiei de cenzori, și a documentelor care să ateste pregătirea profesională în domeniu. (9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), sub sancțiunea anulării hotărârii de numire/alegerii într-o funcție de conducere, administrare ori control din cadrul asociațiilor de proprietari, cazierul judiciar poate fi prezentat comitetului executiv în termen de cel mult 5 zile de la data adunării generale.
De modificare/completare statutAcord 50%+1 dintre proprietari, motivarea necesității, înregistrare la judecătorieArticolul 21 (1) Pentru modificarea sau completarea statutului ori a acordului de asociere, în cadrul adunării generale a asociației de proprietari este necesar acordul a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor din condominiu. (2) Modificările și/sau completările trebuie să fie motivate și aprobate prin hotărâre a adunării generale a asociației de proprietari într-o ședință convocată și desfășurată cu respectarea prevederilor statutului asociației de proprietari și ale prezentei legi. (3) Orice modificare sau completare a statutului sau a acordului de asociere se înregistrează la judecătoria care a emis încheierea judecătorească de înființare, fără alte formalități. (4) Modificările și/sau completările aduse statutului sau acordului de asociere fără respectarea prevederilor alin. (3) nu sunt opozabile față de proprietarii care nu sunt membri ai asociației de proprietari sau față de terți.
OrdinarăCel puțin una, în fiecare an, în primul trimestruArticolul 47 (1) După constituirea asociației de proprietari va avea loc cel puțin o dată pe an, în primul trimestru, o întrunire a adunării generale a asociației de proprietari. Responsabilitatea cu privire la convocarea anuală a cel puțin unei adunări generale a asociației de proprietari aparține președintelui asociației de proprietari și membrilor comitetului executiv.
ExtraordinarăConvocare cu cel puțin 3 zile înainte de data fixată, de cel puțin 20% din numărul proprietarilor
TipuriConstituire, modificare a statutului, ordinară și extraordinară
ConvocarePoate fi convocată de către: președinte / comitet executiv / 20% din proprietariArticolul 47 (3) Adunarea generală ordinară se convoacă de către: a) președintele asociației de proprietari sau comitetul executiv; b) cel puțin 20% din numărul proprietarilor membri ai asociației de proprietari.
Condiții de convocare: afișare la avizier, tabel nominal, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilităArticolul 47 (4) Proprietarii sunt anunțați, prin afișare la avizier și pe bază de tabel nominal convocator sau, în cazul proprietarilor care nu au fost anunțați, pe baza tabelului nominal convocator, prin poștă cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, asupra oricărei adunări generale a asociației de proprietari, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale, cu excepția adunărilor generale extraordinare sau a adunărilor generale reconvocate care se pot convoca, în condițiile prevăzute la alin. (3), cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită.
Ordinea de ziSemnată de întreaga conducere, se aprobă și se completează prin hotărâre a adunării generaleArticolul 47 (5) Propunerea de ordine de zi a adunării generale, semnată de președinte, membrii comitetului executiv și de cenzor/comisia de cenzori, se aprobă și se completează prin hotărâre a adunării generale.
DesfășurareCvorumArticolul 47 (1) Adunarea generală poate adopta hotărâri, dacă majoritatea proprietarilor membri ai asociației de proprietari sunt prezenți personal sau prin reprezentanți care au o împuternicire scrisă și semnată de către proprietarii în numele cărora votează. (2) Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar de jumătate plus unu din membrii asociației de proprietari, întrunirea adunării generale se suspendă și se reconvoacă în termen de maximum 15 zile de la data primei convocări în condițiile prevăzute la art. 47. (3) La adunarea generală reconvocată, dacă există dovadă că toți membrii asociației de proprietari au fost convocați pe bază de tabel convocator sau prin poștă cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, și prin afișare la avizier, hotărârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenți, prin votul majorității acestora
VotArticolul 49 (3) Pentru adoptarea hotărârilor în adunarea generală a asociației de proprietari se au în vedere următoarele: a) fiecare proprietar, membru al asociației, are dreptul la un vot pentru unitatea sa de proprietate imobiliară; b) pentru hotărârile cu privire la stabilirea fondurilor pentru consolidare, reabilitare și modernizare, votul fiecărui proprietar, membru al asociației, are o pondere egală cu cotă-parte indiviza din proprietatea comună; c) în situația în care un proprietar deține o cotă-parte indiviza de părți comune mai mare de jumătate din totalul cotelor-părți indivize de proprietate comună din condominiu, ponderea voturilor de care el dispune este limitată, fiind egală cu suma ponderii voturilor celorlalți proprietari; d) proprietarul, membru al asociației, poate fi reprezentat în adunarea generală de către un membru al familiei sau de către un alt reprezentant care are o împuternicire scrisă și semnată de către proprietarul în numele căruia votează; e) un membru al asociației de proprietari poate reprezenta cel mult un membru absent, dacă prezintă împuternicire scrisă și semnată de către proprietarii în numele cărora votează. O copie a împuternicirii se atașează procesului-verbal al sedinței; f) președintele, membrii comitetului executiv, administratorul, cenzorul/comisia de cenzori sau alt membru al familiilor acestora nu pot primi mandat pentru a reprezenta un alt proprietar în cadrul adunării generale; g) în cazul unui vot paritar, votul președintelui asociației de proprietari este decisiv; h) administratorul, reprezentantul administratorului, soțul/soția acestuia și alți membri ai familiei sale, dacă sunt membri ai asociației de proprietari la care acesta este angajat, nu au drept de vot în probleme referitoare la activitatea administratorului. (4) Hotărârile adunărilor generale se iau în cadrul adunării generale convocată sau reconvocată, după caz. În statutul propriu al asociației de proprietari pot fi prevăzute și alte condiții de luare a hotărârilor, dar nu cu mai puțin de jumătate plus unu din voturile celor prezenți la adunarea generală convocată sau reconvocată. Pentru situațiile care vizează numai proprietarii unui tronson sau ai unei scări, hotărârile sunt luate prin acordul scris al majorității proprietarilor scării sau tronsonului respectiv, membri ai asociației de proprietari, pe bază de tabel nominal. (5) Hotărârile adunărilor generale se consemnează, numai în timpul ședinței, în registrul unic de procese-verbale al asociației de proprietari, se semnează de către toți membrii prezenți ai adunării generale, de cenzor/comisia de cenzori și se afișează la avizier. (6) În condițiile prevăzute la art. 28, cu cel puțin 3 zile înainte de adunarea generală, proprietarii au acces la toate documentele referitoare la execuția bugetară pe anul trecut și la proiectul de buget pe anul în curs, precum și la orice alte documente necesare bunei desfășurări a adunării generale
Deciziile privind modernizarea condominiului - cu două treimi din numărul total al proprietarilorArticolul 51 Adunarea generală a asociației de proprietari hotărăște, cu acordul a două treimi din numărul total al proprietarilor din condominiu, asupra oricărei acțiuni vizând modernizarea condominiului, cum ar fi transformarea unuia sau mai multor elemente de echipament existent aparținând imobilului respectiv, adăugarea de elemente noi, amenajarea corpurilor de clădiri destinate folosinței comune sau crearea unor astfel de corpuri, cu condiția ca ea să fie conformă destinației condominiului, cu respectarea legislației în vigoare.
Procesul-verbalRedactat de secretar și afișată de președinte o fotocopie la avizier in termen de 7 zileArticolul 49 (7) Procesul-verbal al sedinței, care descrie evenimentele în desfășurare, hotărârile adoptate și rezultatele voturilor, va fi redactat de un membru al asociației numit secretar al adunării generale prin votul majorității celor prezenți. În termen de 7 zile de la data la care a avut loc adunarea generală, procesul-verbal al adunării generale este adus la cunoștința tuturor proprietarilor, prin grija președintelui asociației de proprietari, prin afișarea unei fotocopii datate la avizierul asociației de proprietari.
AtribuțiiDe a alege și revoca din funcție organele de conducereArticolul 53 a) alege și revocă din funcție președintele, ceilalți membri ai comitetului executiv și cenzorul/comisia de cenzori
De a adopta/modifica statutul și regulamentul condominiuluiArticolul 53 b) adoptă și modifică statutul și regulamentul condominiului
De a adopta, modifica sau revoca hotărâriArticolul 53 c) adoptă, modifică sau revocă hotărâri
De a adopta și modifica bugetul de venituri și cheltuieliArticolul 53 d) adoptă și modifică bugetul de venituri și cheltuieli
De a adopta hotărâri privind executarea lucrărilorArticolul 53 e) adoptă hotărâri privind executarea lucrărilor de întreținere, reparații, modernizare, consolidare și reabilitare termică și eficiența energetică a condominiului
De a adopta hotărâri privind contractarea de împrumuturiArticolul 53 f) în baza acordului scris al tuturor proprietarilor adoptă hotărâri privind contractarea de împrumuturi de la bănci în vederea acoperirii cheltuielilor pentru consolidarea și modernizarea condominiului, modernizarea instalațiilor și dotărilor aferente, reabilitarea termică în scopul creșterii performanței energetice, precum și pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei în vederea creșterii calității ambiental-arhitecturale a condominiului, potrivit prevederilor legale
De a adopta hotărâri asupra fondului anual de salarii și indemnizațiiArticolul 53 g) adoptă hotărâri asupra fondului anual de salarii și indemnizații
De a hotărâ asupra indemnizațiilor, numărului și funcțiilor personalului și a modalităților de contractareArticolul 53 h) adoptă hotărâri asupra cuantumului indemnizațiilor, precum și asupra numărului și funcțiilor personalului încadrat cu contract individual de muncă sau contract de prestări servicii în cadrul asociației de proprietari pentru buna administrare, gestionare și funcționare a condominiului, dar și asupra valorii și a modalităților de contractare, în limita bugetului de venituri și cheltuieli
De a stabili modalitățile și tranșele de plată a contribuțiilor fiecărui proprietarArticolul 53 i) stabilește modalitățile și tranșele de plată a contribuțiilor fiecărui proprietar, pentru fiecare dintre categoriile de cheltuieli, conform reglementărilor în vigoare
De a stabili sistemul de penalizări pentru restanțeArticolul 53 j) stabilește sistemul de penalizări pentru restanțele afișate pe lista de plată ce privesc cheltuielile asociației de proprietari, conform prevederilor legale în vigoare
De a mandata pentru angajarea sau revocarea din funcție a organelor de conducere sau a altor angajați ori prestatori Articolul 53 k) mandatează președintele și comitetul executiv pentru angajarea și eliberarea din funcție a administratorului, cenzorului/comisiei de cenzori sau a altor angajați ori prestatori, în scopul administrării și bunei funcționari a condominiului
De a stabili plafoanele minime pentru achizițiiArticolul 53 l) poate stabili plafoanele minime de la care achiziționarea bunurilor sau contractarea serviciilor se face pe baza ofertelor operatorilor economici care satisfac cerințele asociației de proprietari, conform legislației în vigoare
De a exercita alte atribuțiiArticolul 53 m) exercită alte atribuții care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor membri ai asociației
AdministratorulDefinițiePersoană fizică autorizată sau persoana juridică cu obiect de activitate în administrarea condominiilor contractată cu scopul administrării și întreținerii condominiului
Desemnarea și încheierea contractuluiSe fac de către comitetul executiv prin președinte în baza mandatului acordat de adunarea generalăArticolul 63 (1) Administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și/sau modernizarea, după caz, a proprietății comune aferente condominiului sunt în sarcina asociației de proprietari, iar cheltuielile legate de aceste activități reprezintă cheltuieli comune. (2) În scopul administrării și întreținerii condominiului, asociația de proprietari încheie contracte în numele proprietarilor cu persoane fizice, persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice cu obiect de activitate administrarea condominiilor, înființate potrivit prevederilor legale în vigoare. (3) Desemnarea administratorului și încheierea contractului de administrare se fac de către comitetul executiv reprezentat de președintele asociației de proprietari, în baza mandatului acordat de adunarea generală, și decizia se comunică tuturor proprietarilor.
Documente necesareAtestatulArticolul 2 e) atestat - actul care dovedește calitatea de administrator de condominii, prin care persoanele fizice care dețin certificate de calificare, conform lit. f), sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din cadrul autorității administrației publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local
Cazierul judiciarArticolul 64 (5) b) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară
Persoanele juridice - dovedesc că sunt specializate și au ca obiect de activitate administrarea condominiilorArticolul 64 (6) Persoanele juridice specializate sunt operatori economici înființați și înregistrați conform legii, care au ca obiect de activitate administrarea condominiilor (7) În vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate, persoanele juridice prevăzute la alin. (6) au obligația obținerii atestatului în condițiile legii pentru toți angajații acestora care prestează activitatea de administrare a condominiilor
AtestatulSe afișează la avizier de către administratorArticolul 64 (8) Atestatul se afișează, prin grija administratorului, la avizier, la data intrării în vigoare a contractului de administrare
Poate fi suspendat sau retras de către o instanță dacă există un prejudiciu cauzat de administratorArticolul 64 (9) Atestatul administratorului poate fi suspendat sau retras, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive, în cazul în care instanțele judecătorești competente au stabilit existența unui prejudiciu cauzat de administrator
Valabilitate 4 aniArticolul 64 (10) Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost emis
Expirarea, suspendarea sau retragerea - imposibilitatea exercitării activității de administrareArticolul 64 (11) Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării activității de administrare a condominiilor
AtribuțiiDe a administra imobilul, a propune și supraveghea lucrărileArticolul 66 (1) a) administrează imobilul, propune și supraveghează lucrări având ca scop conservarea și întreținerea acestuia
De a supraveghea lucrările și personalul angajatArticolul 66 (1) b) supraveghează atât lucrările care privesc administrarea, cât și personalul angajat
De a inițiază executarea tuturor lucrărilor necesare protejării imobilului, în caz de urgențăArticolul 66 (1) c) în caz de urgență, cu acordul comitetului executiv, inițiază executarea tuturor lucrărilor necesare protejării imobilului
De a presta serviciile prevăzute în contract cu responsabilitate și în mod profesionalArticolul 66 (1) d) prestează serviciile prevăzute în contractul de administrare cu responsabilitate și în mod profesional
De a executa dispozițiile prevăzute în hotărârile adunării generaleArticolul 66 (1) e) execută dispozițiile prevăzute în hotărârile adunării generale a asociației de proprietari, în conformitate cu prezența lege, regulamentul condominiului și conform contractului de administrare
De a organiza și conduce contabilitatea în partidă simplă și activitatea de casierieArticolul 66 (1) f) organizează și conduce contabilitatea în partidă simplă și activitatea de casierie
De a gestiona bunurile și fondurile băneștiArticolul 66 (1) g) gestionează, separat pentru fiecare asociație, bunurile materiale și fondurile bănești ale asociației, conform hotărârilor adunării generale și deciziilor comitetului executiv
De a propune bugetul anual și prognoze pe termen mediuArticolul 66 (1) h) propune, cel târziu până la sfârșitul perioadei de recalculare a cheltuielilor, bugete anuale și prognoze pe termen mediu în care trebuie să includă sumele achitate, lucrările de întreținere și lucrările de reabilitare și îmbunătățire, sumele necesare din fondurile asociației, alte cheltuieli previzibile și o estimare generală a cheltuielilor asociației de proprietari
De a efectua contractele cu furnizorii de servicii, precum și derularea și urmărirea realizării acestoraArticolul 66 (1) i) efectuează formalitățile necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea și întreținerea condominiului, derularea și urmărirea realizării acestor contracte
De a asigura gestionarea condominiului conform hotărârilor adunării generale/comitetului executivArticolul 66 (1) j) asigură gestionarea condominiului conform hotărârilor adunării generale și deciziilor comitetului executiv, cu respectarea prevederilor legale în vigoare
De a gestiona fondul de rulment și fondul de reparațiiArticolul 66 (1) l) gestionează, conform hotărârilor adunării generale sau comitetului executiv, fondul de rulment și fondul de reparații constituite la dispoziția asociației de proprietari, precum și alte fonduri constituite de către aceasta
De a calcula și afișa la avizier lista lunară a cheltuielilor de întreținere - în maxim 5 zile Articolul 66 (1) m) calculează, întocmește, supune verificării cenzorilor/comisiei de cenzori, supune aprobării comitetului executiv și afișează la avizier lista lunară a cheltuielilor de întreținere, întocmită conform reglementărilor în vigoare, în termen de maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi de la furnizorii de servicii
De a întocmi lunar situația soldurilor elementelor de activ și pasivArticolul 66 (1) n) întocmește lunar și depune semestrial la compartimentul specializat în sprijinirea și îndrumarea asociațiilor de proprietari pe a cărei rază teritorială se află condominiul situația soldurilor elementelor de activ și pasiv
De a afișa lunar la avizier listă de venituri și cheltuieli ale asociațieiArticolul 66 (1) o) afișează lunar, la avizier, listă de venituri și cheltuieli ale asociației, care cuprinde inclusiv veniturile obținute din exploatarea proprietății comune
De a controla periodic respectarea normelor generale de apărare împotriva incendiilorArticolul 66 (1) p) asigură, prin controale periodice, respectarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor la utilizarea părților comune, funcționalitatea permanentă, la gabaritele proiectate, a căilor de evacuare în caz de incendiu și a celor de acces, intervenție și salvare și comunică de urgența președintelui asociației de proprietari/comitetului executiv neregulile identificate
De a supune spre analiză și aprobare oferte ale operatorilor economici pentru lucrăriArticolul 67 (1) Pentru realizarea lucrărilor de întreținere, reparații sau investiții privind proprietatea comună, administratorul, ținând seama de preț, durata de execuție și calitate, supune spre analiza și aprobare comitetului executiv oferte ale operatorilor economici care satisfac cerințele asociației de proprietari, conform legislației în vigoare.
De a păstra în casierie numerar, în limita unui plafon lunar de 1.000 leiArticolul 67 (5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), cu acordul adunării generale a asociației de proprietari, exclusiv în vederea efectuării operațiunilor de plăți pentru cheltuieli neprevăzute, administratorul poate păstra în casierie numerar, în limita unui plafon lunar de 1.000 lei
ObligațiiDe a prezenta documente la solicitarea oricărui proprietarArticolul 66 (1) k) are obligația prezentării tuturor datelor, documentelor și informaților privind conținutul și respectarea contractului de administrare, precum și a acordurilor de plată în rate a cheltuielilor anuale, a cuantumului prestațiilor convenite, la solicitarea oricărui proprietar
De a îndeplini alte atribuții stabilite în cadrul adunării generaleArticolul 66 (1) q) îndeplinește orice alte atribuții stabilite în cadrul adunării generale a asociației de proprietari în conformitate cu legea
De a utiliza fondurile asociației doar prin decizia adunării generale/comitetului executivArticolul 66 (2) Administratorul nu poate utiliza în niciun fel fondurile asociației de proprietari, fără hotărârea scrisă a adunării generale sau a deciziei comitetului executiv, după caz
De a ține evidențe contabile separate pentru fiecare condominiu pe care îl administreazăArticolul 66 (3) Administratorul are obligația de a ține evidente contabile separate pentru fiecare condominiu în parte pe care îl are în administrare
De a folosi contul curent al asociației pentru plățile curente și pentru încasăriArticolul 67 (2) Administratorul este obligat să folosească pentru plățile curente și pentru încasări contul curent al asociației prevăzut la art. 20 alin. (1), la care au acces pentru informare, în condițiile art. 2.184-2.190 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, toți proprietarii. În acest cont sunt vărsate, în termen de 24 de ore de la primirea acestora, toate sumele sau valorile primite în numele său în contul asociației. (3) Contul menționat la alin. (2) poate fi utilizat și pentru plata cotelor lunare de contribuție la cheltuielile asociației de către proprietari.
De a încheia polițe de asigurare de răspundere civilă profesională, la solicitarea asociațiilor de proprietariArticolul 68 Pentru protejarea intereselor proprietarilor și ale asociației de proprietari împotriva riscurilor aferente activității de administrare într-un condominiu, administratorii, la solicitarea asociațiilor de proprietari, sunt obligați să încheie, pe cheltuiala proprie, polițe de asigurare de răspundere civilă profesională.
De a transmite noului administrator totalitatea documentelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea sa - max 5 zileArticolul 69 (1) În cazul schimbării administratorului, vechiul administrator este obligat să transmită noului administrator, în baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de președintele asociației și de către cenzor/comisia de cenzori, într-un termen de 5 zile de la încetarea contractului său, totalitatea documentelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea sa, situația financiar-contabilă a asociației și a fiecărui proprietar în raport cu asociația, situația soldurilor elementelor de activ și de pasiv la data predării. Procesul-verbal cuprinde și chitanța de plată cu care s-a făcut ultima încasare, numele proprietarilor restantieri, sumele restante, contractele în derulare, plățile ce urmează a fi făcute după data predării. (2) În caz de neîndeplinire a prevederilor prevăzute la alin. (1), administratorul nu este descărcat de gestiune și poate fi acționat în instanța de asociația de proprietari.
SancțiuniÎn caz de neîndeplinire a obligațiilor sau îndeplinirea acestora în mod defectuos, asociația îl poate sancționa financiar sau îl poate acționa în instanțăArticolul 67 (4) În cazul în care administratorul nu își îndeplinește obligațiile sau le îndeplinește în mod defectuos, cauzând prejudicii asociației de proprietari, asociația de proprietari, în baza hotărârii adunării generale, poate retrage din garanția administratorului o sumă de bani pentru acoperirea prejudiciilor create sau poate hotărî diminuarea venitului în funcție de gravitatea faptei, în condițiile prevăzute în contractul de administrare, precum și de a acționa în instanță pentru recuperarea prejudiciilor provocate
Fondul de reparațiiDefinițieReprezintă un fond anual care este folosit pentru menținerea în bună stare a părții comune.Articolul 71 (2) Proprietarii membri ai asociației de proprietari au obligația să aprobe un fond de reparații anual, necesar pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune. Comitetul executiv fundamentează și prezintă adunării generale suma anuală necesară pentru constituirea sau completarea fondului de reparații, care se alimentează în avans, în transe lunare egale, prevăzute în lista de plată a cheltuielilor asociației de proprietari. Fondul de reparații este utilizat numai pentru consolidarea condominiului, reabilitarea termică, creșterea calității ambiental-arhitecturale a construcțiilor, precum și pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune
ConstituireProprietarii au obligația să aprobe un fond de reparații anual pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comuneArticolul 71 (2) Proprietarii membri ai asociației de proprietari au obligația să aprobe un fond de reparații anual, necesar pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune. Comitetul executiv fundamentează și prezintă adunării generale suma anuală necesară pentru constituirea sau completarea fondului de reparații, care se alimentează în avans, în transe lunare egale, prevăzute în lista de plată a cheltuielilor asociației de proprietari. Fondul de reparații este utilizat numai pentru consolidarea condominiului, reabilitarea termică, creșterea calității ambiental-arhitecturale a construcțiilor, precum și pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune
Comitetul executiv fundamentează suma anuală necesară
Comitetul executiv menționează sumele în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli
ColectareAdunarea generală decide suma, numărul de rate și perioada de colectare a fondului de reparații
În cazuri excepționale comitetul executiv decide colectarea fondului de reparațiiArticolul 55 (1) Comitetul executiv are următoarele atribuții: n) gestionează situațiile excepționale și de criză
Se colectează de la fiecare proprietar, prin lista lunară de plată
Plata este obligatorie, dacă decizia nu este suspendată sau anulată de către o instanță
Se depune în contul curent al asociației de proprietari
La încasare, administratorul eliberează chitanța nominală separatăArticolul 71 (4) Pentru încasarea fondului de reparații, administratorul eliberează chitanța nominală separată
Utilizarea sumelorRepararea, consolidarea, îmbunătățirea sau reabilitarea construcției
SancțiuniUtilizarea cu altă destinație se sancționează cu amendă între 4000 lei și 9000 lei Articolul 102 (l) utilizarea cu altă destinație a fondului de rulment sau a fondului de reparații, altfel decât este prevăzut la art. 71 și 72; (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: e) faptele prevăzute la alin. (1) lit. l), n), și o), cu amendă de la 4.000 lei la 9.000 lei.
Fondul de rulmentDefinițieReprezintă un fond folosit în scopul asigurării sumelor necesare pentru plăți curenteArticolul 72 (1) În scopul asigurării sumelor necesare pentru plăți curente, asociația de proprietari este obligată să stabilească cuantumul și cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment. Fondul de rulment se stabilește astfel încât să poată acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesară pentru acoperirea cheltuielilor lunare înregistrate de asociația de proprietari în anul anterior, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflației, iar în cazurile asociațiilor de proprietari nou-înființate, prin aproximarea acestuia cu fondul de rulment stabilit la alte asociații de proprietari echivalente ca mărime.
ConstituireProprietarii stabilesc cuantumul și cota de participareArticolul 72 (1) În scopul asigurării sumelor necesare pentru plăți curente, asociația de proprietari este obligată să stabilească cuantumul și cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment. Fondul de rulment se stabilește astfel încât să poată acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesară pentru acoperirea cheltuielilor lunare înregistrate de asociația de proprietari în anul anterior, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflației, iar în cazurile asociațiilor de proprietari nou-înființate, prin aproximarea acestuia cu fondul de rulment stabilit la alte asociații de proprietari echivalente ca mărime.
Adunarea generală decide constituirea fondului de rulmentArticolul 72 (3) Fondul de rulment se constituie prin plata anticipată a cotei ce revine fiecărui proprietar, potrivit hotărârii adunării generale a asociației de proprietari, iar reîntregirea fondului de rulment se face lunar, prin plata sumelor afișate pe lista de plat
În cazuri excepționale comitetul executiv poate decide colectarea fondului de rulmentArticolul 55 (1) Comitetul executiv are următoarele atribuții: n) gestionează situațiile excepționale și de criză
Stabilirea cuantumuluiPrin echivalare cu suma necesară în anul anterior
ColectareSe colectează de la fiecare proprietar, în lista lunară de plată
Plata este obligatorie
Se depune în contul curent al asociației de proprietariArticolul 72 (2) Fondul de rulment se depune în contul curent al asociației de proprietari, menționat la art. 20 alin. (1)
La încasare, administratorul eliberează chitanța nominală separatăArticolul 72 (4) Pentru încasarea fondului de rulment, administratorul eliberează chitanța nominală separată.
Utilizarea sumelorAcoperirea cheltuielilor lunare (facturi)
SanctiuniPentru neplata, asociația poate acționa în judecată proprietarul (după termenul legal de 60 de zile de la scadență)
Lipsa constituirii fondului de rulment se sancțiunează cu amendă cuprinsă între 2500 și 5000 leiArticolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: j) neluarea măsurilor în scopul constituirii fondului de reparații sau a fondului de rulment; (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: c) faptele prevăzute la alin. (1) lit. e) și j), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;
Utilizarea cu altă destinație se sanctioneaza cu amendă între 4000 lei și 9000 lei Articolul 102 (l) utilizarea cu altă destinație a fondului de rulment sau a fondului de reparații, altfel decât este prevăzut la art. 71 și 72; (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: e) faptele prevăzute la alin. (1) lit. l), n), și o), cu amendă de la 4.000 lei la 9.000 lei.
ReturnareLa vânzarea proprietății, prin solicitare scrisăArticolul 72 (5) Fondul de rulment încasat se restituie la transmiterea dreptului de proprietate, dacă prin actele translative de proprietate nu se stipulează altfel.
Fondul specialConstituireÎn cadrul adunării generale, proprietarii pot aproba și alte fonduri cu caracter specialArticolul 73 (1) In cadrul adunarii generale, proprietarii membri ai asociatiei de proprietari pot aproba si alte fonduri cu caracter special, precum si modul de constituire al acestora.
Cota de întreținereCheltuielile comuneSunt sumele pe care trebuie să le achite proprietarii în funcţie de suprafaţa apartamentelor deţinute
Suma pe persoanăConstă în plata gunoiului, canalizare, lumină, lift, etc
Cheltuieli pe număr de persoaneSe calculează în funcție de câte persoane locuiesc în apartament
Cheltuieli pe consumuri individualeÎn funcție de indexul la apometre, repartitoare, etc.
Buget (Venituri)Despre venituriAparțin în totalitate asociației de proprietariArticolul 70 (1) Toate veniturile obținute din exploatarea proprietății comune, inclusiv veniturile din dobânzi bancare, aparțin asociației de proprietari.
Prezentate semestrial la avizier, se evidențiază în registrul unic de venituri și cheltuieli Articolul 71 (2) Veniturile prevăzute la alin. (1) alimentează numai fondul de reparații al asociației de proprietari și nu se plătesc proprietarilor. Lista acestor venituri, precum și cheltuielile aferente lor sunt prezentate semestrial, într-un raport afișat la avizierul asociației, și se evidențiază în registrul unic de venituri și cheltuieli al asociației de proprietari
Categorii de venituriObținute din exploatarea proprietății comune
Obținute din dobânzi bancare
Obținute din fondul de reparații
Obținute din fondul de rulment
Obținute din fondul special
Obținute din cota de întreținere
Buget (Cheltuieli)Despre cheltuieliȚin de exploatarea, repararea, întreținerea proprietății + servicii Articolul 75 (1) Cheltuielile asociației de proprietari sunt cheltuieli legate de exploatarea, repararea sau întreținerea proprietății comune și cheltuielile pentru asigurarea serviciilor de care beneficiază proprietarii și care nu sunt facturate individual către proprietățile individuale.
Categorii de cheltuieliPe număr de persoane care locuiesc sau desfășoară activități în proprietăți individuale
Pe consumuri individuale
Pe cotă-parte indiviză, în funcție de suprafața utilă a proprietății individuale
Pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor gestionate prin intermediul asociației
Pe consumatori tehnici
De altă natură
Contravenții și sancțiuniCine aplică contravențiile și sancțiunilePot fi aplicate de către primar/împuterniciții acestuia sau Poliția Locală
Categorii de contravenții și sancțiuniNeconvocarea adunării generale ( 200 - 1000 lei )Articolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: a) neconvocarea adunării generale, conform prevederilor prezentului act normativ; (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: b) faptele prevăzute la alin. (1) lit. a),b), c), r) și s), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
Necomunicarea modificării suprafeței utile ( 200 - 1000 lei )Articolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: b) necomunicarea de către proprietar a modificării suprafeței utile către asociația de proprietari și administrația financiară locală; (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: b) faptele prevăzute la alin. (1) lit. a),b), c), r) și s), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
Neluarea măsurilor necesare -reparare, reabilitare și menținere ( 200 - 1000 lei )Articolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: c) neluarea de către asociația de proprietari, de președinte sau de către comitetul executiv al asociației de proprietari a tuturor măsurilor necesare pentru repararea, reabilitarea și menținerea în stare de siguranță și funcționare a condominiului și a instalațiilor comune aferente pe toată durata existenței acestora, conform prevederilor legale în vigoare; (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: b) faptele prevăzute la alin. (1) lit. a),b), c), r) și s), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
Nerespectarea dreptului de acces la părțile comune pentru intervenții ( 500 - 3000 lei )Articolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: d) nerespectarea de către proprietari a prevederilor art. 31 alin. (1); (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: a) faptele prevăzute la alin. (1) lit. d), f) și k), cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;
Necomunicarea schimbărilor intervenite în structură și numărul membrilor ( 500 - 3.000 lei )
Nerespectarea statutului/acordului de asociere/neîndeplinirea atribuțiilor ( 2500 - 5000 lei )Articolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: e) nerespectarea statutului, a acordului de asociere, precum și neîndeplinirea sau depășirea atribuțiilor de către președinte, membrii comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de către administrator; (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: c) faptele prevăzute la alin. (1) lit. e) și j), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;
Punerea în pericol a integrității structurale/proprietății individuale ( 2500 - 5000 lei )Articolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: f) punerea în pericol de către proprietari a integrității structurale a condominiului său a altor proprietăți individuale, precum și a bunei funcționari a instalațiilor aferente acestora; (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: a) faptele prevăzute la alin. (1) lit. d), f) și k), cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;
Schimbarea destinației fără autorizațiile și aprobările legale ( 5.000 -10.000 lei )Articolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: g) schimbarea de către proprietar a destinației locuinței sau spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință fără autorizațiile și aprobările legale; (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: d) faptele prevăzute la alin. (1) lit. g), h), i), m), p) și q), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
Neexecutarea lucrărilor de întreținere/reparații/înlocuire a elementelor ce aduc prejudicii ( 5.000 -10.000 lei )Articolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: h) neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreținere, reparații sau de înlocuire a elementelor de construcții aflate în proprietatea sa individuală, dacă aceasta este de natură să aducă prejudicii celorlalți proprietari. Fac excepție cazurile în care au fost îndeplinite prevederile art. 30 alin. (5); (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: d) faptele prevăzute la alin. (1) lit. g), h), i), m), p) și q), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
Modificarea aspectului proprietății comune fără respectarea legii ( 5000-10000 lei )Articolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: i) modificarea aspectului proprietății comune de către proprietari, precum și a elementelor constructive ale condominiului fără respectarea prevederilor prezenței legi; (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: d) faptele prevăzute la alin. (1) lit. g), h), i), m), p) și q), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
Neluarea măsurilor constituirii fondului de reparații/fondului de rulment ( 2500 - 5000 lei )Articolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: j) neluarea măsurilor în scopul constituirii fondului de reparații sau a fondului de rulment; (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: c) faptele prevăzute la alin. (1) lit. e) și j), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;
Neîncheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională a administratorului ( 500-3000 lei )Articolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: k) neîncheierea de către administrator a asigurării pentru răspunderea civilă profesională a administratorului; (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: a) faptele prevăzute la alin. (1) lit. d), f) și k), cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;
Utilizarea cu altă destinație a fondului de rulment/fondului de reparații ( 4000 - 9000 lei )Articolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: l) utilizarea cu altă destinație a fondului de rulment sau a fondului de reparații, altfel decât este prevăzut la art. 71 și 72; (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: e) faptele prevăzute la alin. (1) lit. l), n), și o), cu amendă de la 4.000 lei la 9.000 lei.
Utilizarea defectuoasă a veniturilor asociației ( 5000-10000 lei )Articolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: m) utilizarea și gestionarea veniturilor asociației de proprietari, altfel decât este prevăzut la art. 20, 70 și 74; (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: d) faptele prevăzute la alin. (1) lit. g), h), i), m), p) și q), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
Nefacturarea furnizorilor serviciilor de utilități publice ( 4.000 - 9.000 lei )Articolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: n) neaplicarea sau nerespectarea prevederilor art. 95-97 și ale art. 99 din prezența lege de către furnizorii serviciilor de utilități publice; (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: e) faptele prevăzute la alin. (1) lit. l), n), și o), cu amendă de la 4.000 lei la 9.000 lei.
Neaplicarea prevederilor legii de către dezvoltatori ( 4000 - 9000 lei )Articolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: o) neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezenței legi de către proprietarii ansamblurilor rezidențiale, conform prevederilor art. 14; (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: e) faptele prevăzute la alin. (1) lit. l), n), și o), cu amendă de la 4.000 lei la 9.000 lei.
Nefurnizarea/refuzul de a furniza/presta serviciile de utilități publice ( 5.000 - 10.000 lei )Articolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: p) nefurnizarea sau refuzul proprietarilor/dezvoltatorilor ansamblurilor rezidențiale de a furniza/presta serviciile de utilități publice prin intermediul rețelelor aflate în proprietatea acestora către locuințele sau spațiile cu altă destinație din respectivele ansambluri rezidențiale; (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: d) faptele prevăzute la alin. (1) lit. g), h), i), m), p) și q), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
Desfășurarea activității de administrare cu încălcarea legii ( 5000 - 10000 lei )Articolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: q) desfășurarea de către persoane fizice sau juridice a activității de administrare a condominiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 64; (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: d) faptele prevăzute la alin. (1) lit. g), h), i), m), p) și q), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
Nerespectarea legii privind evidenta și păstrarea arhivei documentelor ( 500 - 3.000 lei )Articolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: r) nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (1) lit. s); Articolul 55 (1) Comitetul executiv are următoarele atribuții: s) ține evidență și răspunde de păstrarea în bune condiții a arhivei documentelor financiar-contabile ale asociației de proprietari; (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: b) faptele prevăzute la alin. (1) lit. a),b), c), r) și s), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
Nereorganizarea asociațiilor de locatari în asociații de proprietari -12 luni ( 200 - 1000 lei )Articolul 102 (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: s) nerespectarea prevederilor art. 104 alin. (1). Articolul 104 (1) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezenței legi, asociațiile de locatari din condominiile ale căror unități de proprietate individuală au fost dobândite în proprietate în condițiile legii și care nu au fost reorganizate în asociații de proprietari au obligația să se reorganizeze în conformitate cu prevederile prezenței legi. (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: b) faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), r) și s), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
PenalitățiPenalitatea aplicată de asociațieNu poate fi mai mare de 0,2%/zi de întârziereArticolul 77 (1) Asociația de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalități pentru orice sumă cu titlu de restanță, afișată pe lista de plată. Penalitățile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile de la termenul scadent pentru plată, fără ca suma penalităților să poată depăși suma la care s-au aplicat.
Se calculează la debitul din fiecare lună (restanța lunară)
Se calculează după trecerea unui termen de 30 zile de la scadența listelor
Trebuie să fie menționată în procesele-verbale ale adunărilor generale
Nu trebuie cumulată cu debitul restant
Nu trebuie să depășească debitul principal
Se afișează separat pe o coloană în listele de plată
Suma încasată ca și penalitate trebuie regăsită în fondul de penalități
Afișat procentul de penalitate, suma la care se aplică, numărul de zile de întârziere
În cazul plății în totalitate comitetul executiv poate decide ștergerea penalităților
Penalitatea aplicată de furnizorSuma se repartizează restanțierilor
Suma se distribuie după cum hotărăște adunarea generală
Suma trebuie recuperată în listele de plată lunare
Suma nu poate fi ștearsă, decât prin plata realizată de restanțier
Suma nu poate fi adăugată la debit și penalizată
TermeneTipuri de termeneÎnștiințare pentru convocarea adunării de constituire - 10 zileArticolul 15 (2) Cu cel puțin 10 zile înaintea datei fixate pentru adunarea proprietarilor de constituire a asociației de proprietari, proprietarii se convoacă prin afișare la avizier și prin tabel convocator. Tabelul convocator se semnează de cel puțin cincizeci la sută plus unu din numărul proprietarilor din condominiu.
Afișarea regulamentului condominiului - 7 zileArticolul 22 (2) Regulamentul condominiului se inițiază de către președintele asociației sau de către comitetul executiv al asociației de proprietari, se dezbate și se adoptă în adunarea generală a asociației de proprietari cu acordul majorității proprietarilor din condominiu și este adus la cunoștință, prin afișare la avizier sau prin înmânarea unei copii conforme a acestuia, tuturor proprietarilor, în termen de 7 zile de la adoptare.
Contestare cota de contribuție - 10 zile / Răspuns la contestație - 10 zileArticolul 28 (3) Proprietarii din condominii au dreptul să primească explicații cu privire la calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și, după caz, să o conteste în scris în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată. Președintele asociației de proprietari este obligat să răspundă, în scris, la contestație în termen de 10 zile de la primirea acesteia
Răspuns cu privite la solicitarea punerii la dispoziție a documentelor - 10 zileArticolul 28 (4) În cazul în care președintele sau administratorul nu ia toate măsurile necesare în scopul facilitării accesului proprietarilor la documentele contabile sau la orice alt document al asociației de proprietari, conform legii, proprietarii au dreptul de a notifica despre această comitetul executiv și cenzorul/comisia de cenzori. În situația nesoluționării sau a soluționarii necorespunzătoare a solicitărilor notificate în termen de 10 zile de la depunerea acestora, proprietarii se pot adresa compartimentelor prevăzute la art. 10
Notificare cu privire la schimbarea numărului membrilor familiei - 10 zileArticolul 30 (1) Proprietarii din condominii au obligația să notifice președintelui orice schimbare intervenită în structură și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau nașteri, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinței. (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se face în scris în termen de 10 zile de la schimbarea intervenită, de la luarea în spațiu, respectiv de la semnarea contractului de închiriere/comodat.
Preaviz pentru accesul în locuință - 5 zile / cazuri de urgență - 24 oreArticolul 31 (1) Cu un preaviz motivat scris de 5 zile emis de comitetul executiv al asociației de proprietari, proprietarul este obligat să permită accesul președintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului și al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de construcții/reparații, după caz, în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală. Fac excepție cazurile de urgență când termenul pentru preaviz este de 24 de ore.
Adeverința cu privire la achitarea cotelor de contribuție - valabilitate 30 de zileArticolul 33 (2) Notarii publici vor autentifica actele de înstrăinare a unităților de proprietate imobiliară din condominii numai dacă este îndeplinită una din următoarele condiții: a) proprietarul prezintă o adeverință din partea asociației de proprietari, care reprezintă dovada achitării până la acea dată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, iar în cazul neachitării integrale, menționarea cuantumului debitelor existente la acea dată. Adeverința va avea număr de înregistrare din evidențele asociației, data eliberării și termenul de valabilitate de 30 de zile calendaristice. Adeverință se prezintă notarului public de către înstrăinător, în original, cu semnătura olografă a administratorului asociației de proprietari și a președintelui, cu precizarea numelui și prenumelui acestora și cu ștampila asociației de proprietari. Prin excepție, semnătura oricăruia dintre aceștia este suficientă, caz în care în cuprinsul adeverinței se va menționa motivul lipsei celei de-a doua semnături. În situația în care condominiul nu are constituită asociație de proprietari sau, deși constituită, aceasta nu are președinte și administrator în funcție sau plata cotelor de contribuție la cheltuielile comune ale asociației de proprietari sau/și pentru utilitățile publice se face printr-o altă modalitate agreată de proprietarii condominiului, înstrăinatorul va da o declarație pe propria răspundere cu privire la acest aspect, declarație care va fi menționată în cuprinsul actului notarial de înstrăinare, și va prezenta notarului public copia ultimei facturi împreună cu dovada achitării utilităților publice și/sau a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și/sau cuantumul debitelor acestora de la acea dată. Factura prezentată nu poate fi pentru o perioadă anterioară mai mare de 2 luni; b) în cazul existenței unor datorii către asociația de proprietari sau către furnizorii de utilități publice în cazul facturării individuale a serviciilor, notarul public vă autentifica actul de înstrăinare dacă dobânditorul acceptă expres că va prelua în întregime toate debitele înstrăinatorului către asociația de proprietari, precum și toate debitele către toți furnizorii de utilități publice.
Adeverință cu privire la achitarea cotelor de contribuție - emitere 3 zileArticolul 33 (8) La solicitarea oricărui proprietar, președintele și/sau administratorul sunt/este obligați/obligat să elibereze adeverința prevăzută la alin. (2) lit. a) care să dovedească achitarea la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari sau existența unor datorii către asociația de proprietari sau către furnizorii de utilități publice, după caz, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării acesteia.
Prezentare acte de proprietate de către noii proprietari - 10 zileArticolul 33 (6) La încheierea actului autentic sau, după caz, la pronunțarea hotărârii judecătorești ori a încheierii actului de adjudecare, notarul public sau, după caz, instanța de judecată ori executorul judecătoresc va menționa în act ca noului proprietar îi revine obligația să prezinte președintelui asociației de proprietari, în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea transferului dreptului de proprietate, informațiile necesare, conform actelor de proprietate, în vederea calculului cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari pentru respectiva locuință sau pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, și datele de contact ale proprietarului.
Notat în cartea funciară debitele - mai vechi de 3 luniArticolul 33 (9) Președintele sau administratorul asociației de proprietari are obligația solicitării notarii în cartea funciară a debitelor mai vechi de 3 luni și care depășesc valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Birourile de cadastru și publicitate imobiliară vor proceda la notarea acestor debite în cartea funciară a locuințelor sau spațiilor cu altă destinație.
Comunicat modificarea suprafețelor - 30 de zileArticolul 34 (3) Modificările suprafețelor construite sau utile se comunică președintelui asociației de proprietari și organului fiscal local în termen de 30 de zile de la încheierea lucrărilor și se introduc în cartea tehnică a construcției și în baza de date a asociației, în vederea stabilirii consumurilor corespunzătoare cu noile suprafețe utile.
Înștiințare convocare adunare generală - 10 zile / AG extraordinare sau AG reconvocate - 3 zileArticolul 47 (4) Proprietarii sunt anunțați, prin afișare la avizier și pe bază de tabel nominal convocator sau, în cazul proprietarilor care nu au fost anunțați, pe baza tabelului nominal convocator, prin poștă cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, asupra oricărei adunări generale a asociației de proprietari, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale, cu excepția adunărilor generale extraordinare sau a adunărilor generale reconvocate care se pot convoca, în condițiile prevăzute la alin. (3), cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită.
Lipsa cvorum prima convocare - reconvocare în max 15 zileArticolul 48 2) Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar de jumătate plus unu din membrii asociației de proprietari, întrunirea adunării generale se suspendă și se reconvoacă în termen de maximum 15 zile de la data primei convocări în condițiile prevăzute la art. 47.
Punere la dispoziție documente înainte de adunarea generală - 3 zileArticolul 49 (6) În condițiile prevăzute la art. 28, cu cel puțin 3 zile înainte de adunarea generală, proprietarii au acces la toate documentele referitoare la execuția bugetară pe anul trecut și la proiectul de buget pe anul în curs, precum și la orice alte documente necesare bunei desfășurări a adunării generale.
Afișare copie proces-verbal adunare generală - 7 zileArticolul 49 (7) Procesul-verbal al sedinței, care descrie evenimentele în desfășurare, hotărârile adoptate și rezultatele voturilor, va fi redactat de un membru al asociației numit secretar al adunării generale prin votul majorității celor prezenți. În termen de 7 zile de la data la care a avut loc adunarea generală, procesul-verbal al adunării generale este adus la cunoștința tuturor proprietarilor, prin grija președintelui asociației de proprietari, prin afișarea unei fotocopii datate la avizierul asociației de proprietari.
Convocare comitet executiv - 5 zile / afișare proces-verbal - 7 zileArticolul 53 (3) Ședințele comitetului executiv se țin cel puțin o dată pe lună și se convoacă, pe bază de tabel convocator, de președintele asociației de proprietari sau de jumătate plus unu din numărul membrilor săi, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru ședință. (4) Deciziile comitetului executiv se consemnează în registrul unic de procese-verbale al asociației de proprietari și se semnează de toți membrii prezenți, precum și de către cenzor/comisia de cenzori și se afișează la avizier in termen de maximum 7 zile de la data ședinței comitetului executiv.
Predarea documentelor către noul comitet executiv - max 5 zileArticolul 55 (6) În cazul schimbării sau demisiei comitetului executiv al asociației de proprietari, vechiul comitet executiv este obligat să transmită noului comitet executiv, în baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de președintele asociației de proprietari și de către cenzor/comisia de cenzori, într-un termen de 5 zile de la încetarea mandatului său, toate documentele și bunurile asociației pe care le-a avut în administrare și în folosință.
Delegarea atribuțiilor președintelui - maxim 90 de zile pe anArticolul 56 (1) Președintele asociației de proprietari este candidatul, membru al asociației de proprietari, ales prin voința sa și a jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți în cadrul adunării generale. Președintele poate delega, pentru cel mult 90 de zile pe an, atribuțiile sale unui membru al comitetului executiv, fără a fi exonerat de răspundere juridică.
Convocare adunare generală pentru alegerea unui nou președinte - 5 zile Articolul 56 (2) În caz de încetare a mandatului președintelui înainte de termen, comitetul executiv convoacă, în termen de 5 zile de la încetarea mandatului, o adunare generală pentru alegerea unui nou președinte.
Predarea documentelor către noul președinte - 5 zileArticolul 56 (3) În cazul schimbării președintelui asociației de proprietari, vechiul președinte este obligat să transmită noului președinte în termen de 5 zile de la încetarea mandatului său, în baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de membrii comitetului executiv și de către cenzor/comisia de cenzori, toate documentele și bunurile asociației pe care le-a avut în administrare sau în folosință.
Răspunsul președintelui la sesizări/contestații - max 10 zileArticolul 57 e) răspunde în scris la sesizările și contestațiile scrise ale proprietarilor din condominiu în termen de maximum 10 zile de la primirea acestora
Afișarea la avizier ( de către președinte ) a hotărârilor adunărilor generale/comitetului executiv - max 7 zileArticolul 57 n) afișează la avizier hotărârile adunării generale și ale ședințelor comitetului executiv în termen de maximum 7 zile de la data la care au avut loc acestea
Afișarea la avizier de către cenzor/comisia de cenzori a eventualelor ilegalitați - max 5 zileArticolul 60 (7) În cazul constatării unor nereguli în gestiunea financiar-contabilă a asociației de proprietari sau referitoare la nerespectarea prevederilor prezenței legi în cazul hotărârilor adunării generale sau comitetului executiv, cenzorul/comisia de cenzori înștiințează proprietarii prin afișare la avizierul asociației de proprietari, în termen de cel mult 5 zile de la constatare
Transmiterea datelor de contact către autoritățile locale - 30 de zileArticolul 62 În vederea facilitării comunicării dintre autoritățile administrației publice locale și asociațiile de proprietari, președintele asociației de proprietari este obligat să transmită, în termen de 30 de zile de la data modificării, compartimentelor prevăzute la art. 10 datele de contact actualizate privind președintele, membrii comitetului executiv, membrii comisiei de cenzori sau, după caz, cenzorul și administratorul.
Afișarea la avizier de către administrator a listei lunare a cheltuielilor de întreținere - max 5 zile Articolul 66 (1) Administratorul are, în principal, următoarele atribuții: m) calculează, întocmește, supune verificării cenzorilor/comisiei de cenzori, supune aprobării comitetului executiv și afișează la avizier lista lunară a cheltuielilor de întreținere, întocmită conform reglementărilor în vigoare, în termen de maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi de la furnizorii de servicii
Depunerea sumelor încasate în contul curent al asociației - max 24 de ore Articolul 66 (2) Administratorul este obligat să folosească pentru plățile curente și pentru încasări contul curent al asociației prevăzut la art. 20 alin. (1), la care au acces pentru informare, în condițiile art. 2.184-2.190 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, toți proprietarii. În acest cont sunt vărsate, în termen de 24 de ore de la primirea acestora, toate sumele sau valorile primite în numele său în contul asociației
Predarea documentelor, bunurilor și valorilor către noul administrator - max 5 zileArticolul 69 (1) În cazul schimbării administratorului, vechiul administrator este obligat să transmită noului administrator, în baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de președintele asociației și de către cenzor/comisia de cenzori, într-un termen de 5 zile de la încetarea contractului său, totalitatea documentelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea sa, situația financiar-contabilă a asociației și a fiecărui proprietar în raport cu asociația, situația soldurilor elementelor de activ și de pasiv la data predării. Procesul-verbal cuprinde și chitanța de plată cu care s-a făcut ultima încasare, numele proprietarilor restantieri, sumele restante, contractele în derulare, plățile ce urmează a fi făcute după data predării.
Prezentarea contabilității fondului de reparații și rulment și predarea către noul administrator - 5 zileArticolul 71 (5) În termen de 5 zile de la încetarea contractului de administrare, administratorul este obligat să prezinte, în condițiile prevăzute la art. 69 alin. (1), președintelui asociației de proprietari și cenzorului/comisiei de cenzori contabilitatea fondului de reparații, a fondului de rulment și să o transfere noului administrator
Aplicarea penalităților - după 30 de zile de la termenul scadentArticolul 77 (1) Asociația de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalități pentru orice sumă cu titlu de restanță, afișată pe lista de plată. Penalitățile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile de la termenul scadent pentru plată, fără ca suma penalităților să poată depăși suma la care s-au aplicat.
Termenul de plată pentru cotele de contribuție - 30 de zile de la afișareArticolul 77 (2) Termenul de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, afișate pe lista lunară de plată, este de maximum 30 de zile calendaristice de la data afișarii
Acționarea în instanță pentru neplata cotelor de contribuție - 60 de zile de la termenul scadent/90 de zile de la afișarea listeiArticolul 78 (2) Asociația de proprietari, prin președinte, are dreptul de a acționa în instanța proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contribuție la cheltuielile asociației mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afișarea listei, informând membrii asociației prin afișare la avizier
Radierea ipotecii imobiliare - cel mult 10 zile de la data plățiiArticolul 80 (4) Președintele asociației de proprietari are obligația radierii ipotecii imobiliare, legale, în termen de cel mult 10 zile de la data la care suma datorată cu titlul de restanță a fost plătită de către proprietar
Stabilirea/scutirea de la plata cheltuielilor pe persoană - minim 15 zileArticolul 82 (5) Dacă adunarea generală a asociației de proprietari hotărăște în acest sens, comitetul executiv stabilește cotele de participare pe persoană la cheltuielile aferente persoanelor care locuiesc temporar, minimum 15 zile pe lună, și stabilește perioada pentru care proprietarii, respectiv chiriașii, au dreptul de a solicita, în scris, scutirea de la plata cheltuielilor pe persoană și care trebuie să fie de cel puțin 15 zile pe lună, conform hotărârii adunării generale
Predarea rețelelor comune și terenul aferent către autoritatea administației publice locale - 3 luniArticolul 100 (4) În cazul ansamblurilor rezidențiale finalizate la data intrării în vigoare a prezenței legi, proprietarul/dezvoltatorul ansamblului rezidențial preda autorității administrației publice locale, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezenței legi, cu titlu gratuit, rețelele comune și terenul aferent până la bransamentele imobilelor din ansamblul rezidențial, în vederea preluării în administrare și exploatare a acestor rețele de către furnizorul care asigură aceste servicii în unitatea administrativ-teritorială respectivă
Transmiterea numelor și datelor de contact actualizate către autoritatea administației publice locale - 60 de zileArticolul 105 În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, președinții asociațiilor de proprietari sunt obligați să transmită autorităților administrației publice locale numele și datele de contact actualizate privind președintele comitetul executiv, comisia de cenzori/cenzorul și administratorul.
Obținerea certificatelor de calificare profesională pentru a îndeplini ocupația de administrator - 12 luniArticolul 106 Persoanele fizice atestate pentru funcția de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare, pot îndeplini funcția de administrator numai dacă, până la data de 1 ianuarie 2022, obțin certificate de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupația de administrator, în conformitate cu prezența lege.
Aprobarea regulamentului de condominiu - 12 luniArticolul 107 În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezenței legi: a) proprietarii din condominii sunt obligați să aprobe un regulament al condominiului; b) proprietarii care nu au informat asociația de proprietari, în conformitate cu art. 34 alin. (3), respectiv cu privire la modificările suprafețelor construite sau utile efectuate anterior intrării în vigoare a prezenței legi, sunt obligați să comunice asociației de proprietari modificările suprafețelor respective; c) președinții asociațiilor de proprietari sunt obligați să actualizeze, în baza actelor de proprietate asupra locuințelor și/sau spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință din condominiu, toate informațiile privind proprietățile, suprafețele și cotele-părți indivize aferente acestora, în vederea calculului cotelor de contribuție la cheltuielile asociației pentru respectiva locuință.